Saker vedtatt av siste fellesnemnd

En rekke viktige saker stod på agenda, da fellesnemnda 20. september holdt sitt siste. Reglement for politiske organ og medvirkningsorgan, sammensetning av kontrollutvalget og antall ansattrepresentanter i administrasjonsutvalget for å nevne noe. Møte var det siste før det nye fylkestinget konstituere seg den 23. oktober 2019.

Utvalg i Agder fylkeskommune
Fellesnemnda vedtok at Administrasjonsutvalget i Agder fylkeskommune skal består av fylkesutvalget og fem representanter for de ansatte.
I henhold til § 23-1 i den nye kommuneloven, som også trer i kraft fra og med det konstituerende fylkestingsmøtet, velger fylkestinget selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. Fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som fylkesordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Leder og minst ett medlem skal velges blant fylkestingets medlemmer, det vedtok fellesnemnda.

Delegeringsreglement for Agder fylkeskommune
Kommunelovens § 5-3 slår fast at fylkestinget er det øverste fylkeskommunale organet, og treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så lenge annet ikke følger av lov eller vedtak om delegering. Etter denne paragrafen kan fylkestinget delegere myndighet til andre folkevalgte organer, fylkesordfører eller fylkesrådmannen innenfor rammene i kommuneloven eller annen lov.

Utarbeidelse av reglement har vært gjenstand for bred involvering i prosjektleders lederteam og i begge de to fylkeskommunene. Ved utarbeidelse av reglementet er det foretatt en avveining i forhold til effektiv saksbehandling og det å legge meningsfulle oppgaver til fylkesutvalg, hovedutvalg og fortsatt gjøre fylkestingets oppgaver interessante.

Forslag til nytt delegeringsreglement, ble vedtatt.

Reglement for politiske organer og for medvirkningsorgan i Agder fylkeskommune
Prosjektleder har utarbeidet forslag til reglement for fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg. Politisk arbeidsutvalg har også behandlet forslaget som ble lagt frem for fellesnemnda for behandling. Reglementet ble vedtatt med noen mindre justeringer. I tillegg vedtok fellesnemnda reglement for fylkeseldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg.

Full oversikt over sakene og sakspapir finner du her. (lenke)

Bilde av fellesnemnda fra det siste møte 20. september 2019. 

Medlemmer og møtende vara under siste møte i fellesnemnda