Saker til fellesnemnda 6. februar 2019

Prosjektleder Tine Sundtoft foreslår å etablere minimum 85 varige fylkeskommunale arbeidsplasser i Arendal. – Forslaget sikrer geografiske plasseringer som både understøtter den administrative strukturen på en god måte og ivaretar sikringsbestemmelsen som lå til grunn for avtalen om å slå sammen fylkeskommunene, sier Sundtoft.

 

På sakslisten til møte 6. februar i fellesnemnda som forbereder sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, står blant annet følgende saker:

• Beslutning om geografisk plassering
• Økonomiplaner 2019-2022 og budsjetter for 2019, inkl. uttalelsene til KMD i henhold til inndelingsloven
• Inntaks- og formidlingsforskrift Agder
• Navneprinsipper for Agder fylkeskommune
• Eierskap Agder fylkeskommune

Prosjektleders forslag til geografisk plassering
Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder gjorde i desember 2016 sammenfallende vedtak om å søke Stortinget om sammenslåing av fylkeskommunene. Fylkestingenes vedtak var basert på avtalen forhandlingsutvalgets flertall redegjorde for i utredningen «En ny region Agder?».

I henhold til avtalen skal Arendal bygges opp som hovedsete for regional stat, mens det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand. Avtalen sier også at statlige arbeidsplasser som nå er lokalisert i begge fylker, flyttes til Arendal/Aust-Agder. Til sammen skal dette gi en overvekt av nye arbeidsplasser i Aust-Agder. Dersom staten velger å organisere seg annerledes, må de planlagte arbeidsplassene i Aust-Agder kompenseres – også kalt «sikringsbestemmelsen».

Med utgangspunkt i avtalen fra 2016 og status for virksomhetene som inngår i avtalen per november 2018, vurderer prosjektleder at antall fylkeskommunale arbeidsplasser i Arendal bør være mellom 69 og 106.

Den politiske ledelsen, fylkesrådmannen og de åtte fylkesdirektørene skal være i Kristiansand. I prosjektleders forslag til løsning vil derfor oppgavene som skal være nær de politiske prosessene være i Kristiansand. Av den grunn er ingen oppgaver som må eller bør være plassert nær fylkesrådmannen foreslått plassert i Arendal.

Det er i hovedsak følgende miljøer som er foreslått plassert i Arendal:
• Det første miljøet er knyttet til lønn og regnskap, innkjøp og anskaffelser, IKT og dokumentsenter og arkiv.
• Det andre miljøet er knyttet til utbygging, drift, vedlikehold og forvaltning av veg og eiendom, samt beredskap og samfunnssikkerhet.
• Det tredje miljøet er funksjoner og arbeidsplasser som er koblet til fylkesadministrasjonen som av ulike årsaker må eller bør være plassert nær tjenesten og brukerne. Dette er funksjoner koblet til blant annet pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), karrieresenter, oppfølgingstjenesten og eksamenskompetanse.

Les saken her.

Møter
• 30. januar 2019, kl. 09.00: Møte i partssammensatt utvalg (PSU) på fylkeshuset i Arendal, møterom Vegår
• 6. februar 2019, kl. 10.00: Møte i fellesnemnda på Scandic Sørlandet, Kristiansand

Hold deg oppdatert
www.agderfk.no, som Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommuner har opprettet, kan du holde deg oppdatert på sammenslåingsarbeidet og finne saksdokumenter og vedtak fra møtene i fellesnemnda og partssammensatt utvalg (PSU).

For kommentarer, kontakt:
Prosjektleder Tine Sundtoft, mobil 950 20 265 / tine.sundtoft@vaf.no