Saker til det siste møte i fellesnemnda

En rekke viktige saker står på agendaen når fellesnemnda 20. september holder sitt siste møte i Kristiansand. Reglement for politiske organer og medvirkningsorganer skal opp. Det skal også blant annet sammensetning av kontrollutvalget, antall ansattrepresentanter i administrasjonsutvalget, internasjonal strategi og innspill til politisk organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Agder fylkeskommune.

Møtet blir det siste før det nye fylkestinget konstituerer seg 23. oktober 2019.

Tannhelsetjenesten – spesialistbehandling, forskning og fagutvikling
En arbeidsgruppe med representanter fra begge fylkeskommunene og fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS (TKS) har levert en utredning om hvordan  forskning og fagutvikling kan ivaretas i tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune, samt hvordan befolkningen i Agder skal ha tilgang til nødvendige spesialisttjenester innen tannhelse.

Utvalg i Agder fylkeskommune
Det foreslås at Administrasjonsutvalget i Agder fylkeskommune består av fylkesutvalget og fire representanter for de ansatte.

I henhold til § 23-1 i den nye kommuneloven, som også trer i kraft fra og med det konstituerende fylkestingsmøtet, velger fylkestinget selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. Fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som fylkesordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant fylkestingets medlemmer. Det foreslås at kontrollutvalget skal ha fem medlemmer, slik kontrollutvalget i både Aust-Agder og Vest-Agder også har.

Delegeringsreglement for Agder fylkeskommune
Kommunelovens § 5-3 slår fast at fylkestinget er det øverste fylkeskommunale organet og treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så lenge annet ikke følger av lov eller vedtak om delegering. Etter denne paragrafen kan fylkestinget delegere myndighet til andre folkevalgte organer, fylkesordfører eller fylkesrådmannen innenfor rammene i kommuneloven eller annen lov.

Utkastet til reglement har vært gjenstand for bred involvering i prosjektleders lederteam og i begge de to fylkeskommunene. Ved utarbeidelse av reglementet er det foretatt en avveining med tanke på effektiv saksbehandling og det å legge meningsfulle oppgaver til fylkesutvalg, hovedutvalg og gjøre fylkestingets oppgaver interessante.

Forslag til delegeringsreglement kan du lese her

Reglement for politiske organer og for medvirkningsorgan i Agder fylkeskommune
Prosjektleder har utarbeidet forslag til reglement for fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalg. Politisk arbeidsutvalg har også behandlet forslaget som nå legges frem for fellesnemnda for behandling. I tillegg skal fellesnemnda behandle reglement for fylkeseldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg.

Internasjonal strategi/prioriteringer
Prosjektleder tar sikte på å legge frem en sak om internasjonalt arbeid til fylkestinget i Agder fylkeskommune i løpet av 2020.

Innspill til politisk organisering av trafikksikkerhetsarbeidet
"Fylkeskommunene er viktige aktører i nullvisjons- og trafikksikkerhetsarbeidet, både som plan- og samordningsmyndighet, veieier, ansvarlig for kollektivtransport (skoleskyss), eier av videregående skole og arbeidsgiver. Dette ansvaret blir enda viktigere når samfunnsutviklerrollen skal styrkes som ledd i regionreformen." Dette skriver Trygg Trafikk i et brev som til fellesnemnda, med innspill på politisk organisering av trafikksikkerhetsarbeidet etter sammenslåingen.

Orienteringer
I tillegg skal prosjektleder Tine Sundtoft gi en administrativ oppdatering, slik hun har gjort i hvert møte i fellesnemnda. Dessuten vil leder av politisk sekretariat i Vest-Agder fylkeskommune, Steinar Knutsen, gi en orientering om saksgang i politiske organer i overgangsperioden.  

Flere av sakene skal også behandles av partssammensatt utvalg (PSU) 16. september.

Full oversikt over saker og sakspapirer finner du på den politiske møtekalenderen her