Saker fra fellesnemnda sitt møte 24. juni 2019

Fellesnemnda valgte Agder Kommunerevisjon IKS som revisor for Agder fylkeskommune. Blant sakene de behandlet var også tilbudsstrukturen for de offentlige videregående skolene i Agder. Videre valgte fellesnemnda TG. Design til å produsere nytt fylkesordførerkjede. De vedtok å opprette Agder næringsselskap og å lyse ut arkitektkonkurranse for nytt fylkeshus i Agder i Elvegata 4 i Kristiansand (saken fortsetter under bildet).

Fellesnemnda for sammenslåingen til Agder fylkeskommunen, var 24. juni 2019 samlet til møte på Vest-Agder-museet i Nodeviga i Kristiansand. Her ble følgende saker behandlet:

Oversiktsbildet av fellesnemnda sitt møte 24 juni

REVISJON FOR AGDER FYLKESKOMMUNE
Fellesnemnda vedtok at Agder kommunerevisjon IKS blir revisor for Agder fylkeskommune. Fellesnemndas flertall vedtok også å be Agder Kommunerevisjon om å gå i dialog med Aust-Agder kommunerevisjon IKS og Vest-Agder revisjon IKS med sikte på en sammenslåing med disse til en revisjonsenhet for Agder.

Saksdokumentene kan leses her: 

TILBUDSSTRUKTUR FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AGDER
Fellesnemnda vedtok prosjektleders forslag til tilbudsstruktur.

I tillegg vedtok de å gjøre forskerlinja ved Vågsbygd vgs og Arendal vgs, og toppidrett ved KKG og yrkesfag med toppidrett ved Sam Eyde vgs, søkbart for elever.

Fellesnemnda vedtok også følgende:

Arendal vgs: VG1 Service og samferdsel blir værende på skolen
Lillesand vgs: Kunst, design og arkitektur videreføres på skolen
Vennesla vgs: Administrasjonen bes utrede og vurdere å opprette bygg- og anleggsteknikk ved skolen fra skoleåret 2021/22

Vest-Agder fylkeskommune har hatt et prinsipp om at 2/3 av plassene ordinært må fylles opp for å opprettholde et tilbud. I Aust-Agder har tilsvarende prinsipp vært 60 %. Forskjellen i praktiseringen medfører f.eks. at en klasse på 30 elever vil måtte ha 20 søkere i Vest-Agder og 18 i Aust-Agder. Fellesnemnda vedtok at Agder fylkeskomme skal følge en 60 %-regel for å opprettholde tilbudet.

Saksdokumentene kan leses her:

ARKITEKTKONKURRANSE - FYLKESHUSET I AGDER
Fellesnemnda vedtok å gjennomføre en arkitektkonkurranse for fylkeshuset i Agder basert på Elvegata 4-bygget i Kristiansand. Sak med innstilling av vinner av arkitektkonkurranse med tilhørende overordnet prosjekteringsgrunnlag og kostnadsoverslag, er planlagt fremmet i løpet 2019.

Videre vedtok fellesnemnda at dagens undervisningstilbud i Elvegata 4 flyttes, og behovet for lokaler ivaretas i fylkeskommunens arbeid med skolebruksplan for Agder.

Dagens fylkeshus i Arendal bli kontorlokasjon for fylkesadministrasjonens ansatte i Arendal. Rom- og funksjonsprogram for Fløyheia fremlegges som egen sak i løpet av 2019.

Det gjøres en vurdering av alternative selskaps- og eieformer for begge bygg, og det treffes nødvendige tiltak for å sikre fylkeskommunens interesser.

Egen sak kan leses om dette her. Saksdokumentene kan leses her:

AGDER NÆRINGSSELSKAP
Fellesnemnda vedtok å videreføre Aust-Agder Næringsselskap AS som et landsdelsselskap for hele Agder. Fellesnemda stiller seg positiv til et tidligfase investeringsselskap som skal bidra til vekst og utvikling i hele landsdelen.

Det nye selskapet skal hete Agder næringsselskap og ny sak vedrørende organisering og økonomisk grunnlag for Agder Næringsselskap AS vil bli fremmet senere.

Saksdokumentene kan leses her:

FYLKESORDFØRERKJEDET
Fellesnemnda vedtok designet til TG. Design til nytt fylkesordførerkjede. TG. Design skal også produsere kjedet slik at det er klart til konstituerende fylkesting 23. oktober. Egen sak om dette kan du  lese her.

Saksdokumentene kan leses her (det vedtatte forslaget er forslag nr.1 i saken):

For alle saker og saksdokumenter les her: