Regionplan Agder 2030 er på høring

Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å vise hvordan vi kan utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Regionplan Agder 2030 skal erstatte Regionplan Agder 2020 som siden 2010 har vært Agders viktigste overordnede styringsdokument for regional utvikling. I hele 2018 har arbeidet med å lage nye mål pågått for fullt: Et forslag til en ny regionplan er nå sendt på høring, det forklarer rådgiver, Manuel Birnbrich.

Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030:

Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter

  • Verdiskaping og bærekraft
  • Utdanning og kompetanse
  • Transport og kommunikasjon
  • Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:

  • Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
  • Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
  • Klima og miljø

Planforslaget, som nå er på høring fram til april, er et resultat av en omfattende medvirkningsprosess. Vi har arrangert en stor oppstartskonferanse og flere tematiske innspillseminarer med bred deltakelse. Fem arbeidsgrupper har jobbet fram utfordringer og muligheter for Agder, et ønsket fremtidsbilde for 2030 og forslag til mål og tiltak.

Fellesnemnda er politisk styringsgruppe for planarbeidet og har fått fortløpende orientering om status for planarbeidet. Det samme gjelder Rådmannsgruppen Agder 2020 som er administrativ styringsgruppe, og Sørlandsrådet som er politisk referansegruppe. 

Vi har lagt spesiell vekt på involvering av kommuner og regionråd, og det har blitt gjennomført dialogmøter med kommunestyrene eller formannskapene i alle kommuner i Agder. Planarbeidet vil pågå fram til sommeren 2019.

Når Regionplan Agder 2030 blir vedtatt er det mange samfunnsaktører i Agder som må samarbeide om å nå målene i planen og for å gjennomføre tiltak. Det er imidlertid fylkeskommunen som er regional planmyndighet og som formelt har hovedansvaret for oppfølgingen av planen. Hjemmehavn Regionplan 2030 er etablert for å sikre god koordinering og gjennomføring av regionplanen, men alle aktiviteter i Agder fylkeskommune skal bidra til å nå målene i regionplanen: å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Her kan du lese mer om Regionplan Agder 2030, kunnskapsgrunnlaget og selve høringsutkastet: 

Vil du rett til høringsdokumentet - finner du det her.