IT-prosjekt nye nettsteder – spennende samarbeid

I høst ble det satt i gang et IT-prosjekt som heter «Nye nettsteder» Det er organisert i klassisk prosjektform, med Eirik Mykland som prosjektleder. Kort tid etter, i oktober 2018 ble Agder invitert inn i et felles prosjekt med seks andre fylkeskommuner, hvor formålet er å jobbe sammen for å utvikle nye fylkeskommunale nettsteder. Dette felles prosjektet har også en egen prosjekt- og styringsgruppe.

Om samarbeidet

Samarbeidet handler om å utvikle fylkeskommunale nettsteder basert på samme publiseringsplattform, malsider og menyer. Dette skal så tilpasses til profilen for den enkelte fylkeskommune. De deltakende fylkeskommunene er pr. i dag:

  • Innlandet (Hedmark og Oppland)
  • Viken (Østfold, Akershus og Buskerud)
  • Rogaland
  • Agder (Aust-Agder og Vest-Agder)

Både Finnmark /Troms og Telemark/Vestfold er interessert i å se på et nærmere samarbeid, men er ennå ikke formelt med.

 Oppdraget er lagt ut på anbud 

-Høsten 2018 ble brukt til å utarbeide et anbudsgrunnlag, slik at ulike leverandører kan konkurrere om utviklingsarbeidet. Leveransen skal inkludere et felles publiseringsverktøy, driftstjenester for nettstedene, samt konsulenthjelp til å utvikle god brukervennlighet. Prosjektgruppene  har laget en kravspesifikasjon, lagt opp en strategi for samarbeid, og ikke minst drøftet ulike former for driftsløsninger. Dette arbeidet var ferdig rett før jul, og er nå lagt ut i offentlige kanaler. Vi vet altså ikke i dag hvilken publiseringsløsning som skal brukes i vår nye fylkeskommune. EPIserver kan bli gjenvalgt, men det er avklart at Umbraco som Vest-Agder i dag bruker, ikke blir videreført fordi dette ikke lenger er et robust nok system, forklarer Eirik.

Hvorfor samarbeider vi med de andre fylkeskommunene?  

 -De fleste fylkeskommuner har et felles sett med arbeidsoppgaver og tjenester. Dette gjelder også for de videregående skolene. Vi vil samarbeide med de andre fylkeskommunene om å utvikle et felles brukergrensesnitt og dermed levere en tilnærmet lik opplevelse for våre brukere. Vi vil kunne dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskaper, og dermed levere et bedre produkt enn om vi sto alene. Dette gjelder også utvikling av integrasjoner med andre databaser. I tillegg blir oppdraget betydelig større og dermed også mer interessant for leverandører. Det er mange som skal ha nye nettsider til 1.1.2020, svarer Eirik.

Ting henger sammen 

-Resultatet av den nye grafiske profilen til Agder fk vil påvirke utseende og design for de nye nettstedene. Vi får visuelt spennende nettsteder! Det er Svein Buer og Cheryl Macdonald, som har hatt hovedansvaret for denne jobben, forklarer Eirik.

Hvordan blir arbeidet med de nye nettstedene for Agder fylkeskommune, organisert? 

Når vi slår sammen Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune blir alt større. Vi får flere virksomheter som skal drifte «sin» web gjennom et fellesskap. Vi har til sammen 25 skoler, og vi vet ennå ikke hvor mange nye virksomheter som blir etablert. Et redaktørteam vil få ansvaret for produksjon og vedlikehold av egne nettsteder. Med et felles menyoppsett – også sammen med de andre fylkeskommunene – ser vi for oss at arbeidet kan gjøres rasjonelt. Dette redaktørteamet vil settes i løpet av den nærmeste fremtid. Deretter vil vi sørge for nødvendig opplæring og samkjøring, forklarer Eirik.

Hva skjer videre? 

Tiden fram mot beslutning av leverandør og publiseringsløsning vil brukes til å få på plass redaktørteamet. Dette er ledelsens oppgave, men det er naturlig at mange vil få en lignende rolle som den de har i dag. Prosjektgruppene skal også begynne arbeidet med å sette opp skisser for brukergrensesnitt og menyer, og drøfte hvilke tjenester som skal ligge på ulike nivåer. Når dette er gjort kan vi raskt bygge maler og strukturer på valgte publiseringsløsning.

 

-Det blir et spennende og arbeidsrikt år. Ambisjonen er at nye nettsteder skal være på plass til 1. januar 2020. Arbeider vi rasjonelt og strukturert skal vi klare denne datoen. Men vi er avhengige at publiseringsløsningen er klargjort for innholdsproduksjon i god tid før sommeren. Vi tar sikte på å bygge de nye nettstedene fra bunnen av, og ikke overføre mer enn nødvendig fra dagens løsning(er). Siden vi skal bli ett, vil det være naturlig å se på dagens nettbaserte tjenester med et friskt blikk, avslutter Eirik Mykland. 

 

Prosjektleder Eirik Mykland
Prosjektgruppe: Anna Skarheim og Glenn Tegnander fra Aust-Agder fylkeskommune, Jan Torkelsen og Ådne Slettebø fra Vest-Agder fylkeskommune.

Prosjekteier, Svein Buer
Prosjektstyret: Kari B. Kleivset, Tonny A. Morewood, Thomas A. Johansen, Cheryl E. Macdonald.