Nilsen første fylkesdirektør folkehelse i Agder fylkeskommune

Kommuneoverlege og folkehelsekoordinator Vegard Nilsen i Søgne kommune er tilsatt som fylkesdirektør folkehelse i Agder fylkeskommune. – Med Nilsens bakgrunn og erfaringer får Agder en fylkesdirektør for folkehelse som blir en svært god medspiller for å ta tak i landsdelens levekårsutfordringer, sier Tine Sundtoft, prosjektleder for og fremtidig fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

Vegard Nilsen, første fylkesdirektør folkehelse i Agder fylkeskommune. Foto: Svein Buer

Nilsens viktigste oppgaver som fylkesdirektør folkehelse i Agder fylkeskommune blir å lede arbeidet med folkehelseprogrammet, folkehelsestrategien og den offentlige tannhelsetjenesten i landsdelen. Gjennom samarbeid om folkehelsearbeidet med kommunene, Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og andre instanser i offentlig, frivillig og privat sektor, jobber fylkeskommunen for økt livskvalitet for alle i landsdelen.

– Vi har vært på jakt etter en person med et brennende engasjement, kompetanse og kapasitet til å videreutvikle og drive Agder fylkeskommunes innsats på folkehelse-, tannhelse- og levekårsområdet. Nilsen har solid erfaring fra feltet og var initiativtager til å etablere seksjon for forebyggende medisin ved Sørlandet sykehus allerede i 2004. Vi er veldig fornøyd med at Nilsen trer inn som fylkesdirektør folkehelse i nye Agder fylkeskommune, sier Sundtoft.

Nilsen kommer fra en stilling i Søgne kommune hvor han har jobbet som kommuneoverlege/folkehelsekoordinator/enhetsleder siden januar 2014. Som fylkesdirektør folkehelse går han inn i fylkesrådmannens topplederteam. Han ser frem til å ta fatt på arbeidet:

– Vi har noen store felles folkehelseutfordringer på Agder, som sosial ulikhet i helse, utenforskap, psykisk uhelse og rusutfordringer. Slike utfordringer er vanskelig å løse innenfor kommunegrenser. Hvis vi sammen med de 25 kommunene i Agder kan enes om felles mål, felles strategi og felles verktøy, vil vi være på et annet sted i 2030, sier Vegard Nilsen.

– Det er i år 26 år siden Helge Røeds rapport "Surt liv på det blide Sørland" avdekket foruroligende helse- og levekårsutfordringer i Agderfylkene. I dag er dessverre mye av levekårsutfordringene de samme. Sammen med leder Terje Damman og nestleder Gro Bråten i fellesnemnda som forbereder sammenslåingen av Agder, har jeg de siste månedene vært rundt og presentert utfordringsbildet i 30 kommunestyrer og dermed møtt rundt 800 politikere på Agder. Fylkeskommunen får ikke til dette alene, men vi ønsker med den nye fylkesdirektøren i spissen å ta en forsterket koordinerende rolle i å lede folkehelsearbeidet, sier Sundtoft.

Som fylkesdirektør folkehelse vil primæroppgavene til Nilsen være knyttet til:
- Inngå i prosjektledelsen for etablering av Agder fylkeskommune frem til 1.1.2020
- Overordnet budsjett- og personalansvar for Folkehelse
- Resultatoppnåelse for Folkehelse, inkludert den offentlige tannhelsetjenesten
- Sammen med lederteamet ha ansvar for fylkeskommunens totalleveranse
- Overordnet ansvar for strategi og retning for eget område som en del av helheten
- Lede og motivere omgivelsene til samarbeid og målrettet innsats

Vegard Nilsen er spesialist i samfunnsmedisin, spesialist i indremedisin og har en doktorgrad i forebygging av type 2 diabetes. Han har tidligere vært overlege på Sørlandet sykehus i Kristiansand og på sykehuset i Førde. Nilsen har i sitt arbeid vært spesielt opptatt av hva folk kan gjøre for egen helse og har dermed jobbet mye med livsstilsendringer og hva som skal til for at man kan mestre livets utfordringer.

Nilsen vil fungere som prosjektleder i rollen fra 1. april 2019 frem til den nye fylkeskommunen etableres 01.01.2020.

For ytterligere informasjon og kommentarer, kontakt:
- Tine Sundtoft, prosjektleder og påtroppende fylkesrådmann for Agder fylkeskommune, mobil 950 20 265
- Vegard Nilsen, mobil 901 40 078