Hvor finner jeg endelig versjon av Regionplan Agder 2030?

Dette er et spørsmål som mange stiller seg disse dager, både de ansatte i begge fylkeskommuner, og våre eksterne samarbeidspartnere. Svaret som prosjektleder for regionplanen, Manuel Birnbrich, gir er at vi må vente litt til. Formelt har Aust-Agder fylkesting og Vest-Agder fylkesting vedtatt Regionplan Agder 2030 før sommerferien (se lenker til vedtakene under). Utfordringen var imidlertid at vedtakene var litt ulike.

-Begge fylkesting ønsket noen små tilføyelser og tekstjusteringer av til sammen 11 punkter, enten når det gjelder mål eller "veier til målet" i planen. På 7 av disse 11 punkter var begge fylkesting enige. På ett punkt var vedtakene ulike når det gjelder ordlyden, og tre endringer ble kun vedtatt i Vest-Agder fylkesting, men ikke i Aust-Agder fylkesting, forklarer Manuel Birnbrich.

-Fellesnemnda som politisk styringsgruppe for planarbeidet prøvde å koordinere de ulike vedtakene. På sitt møte den 20. september vedtok fellesnemnda et forslag til endelig ordlyd i planen. Samtidig ble det vedtatt at saken sendes tilbake de to fylkestingene for endelig behandling 22. oktober.

Nå forventer vi at Aust-Agder fylkesting og Vest-Agder fylkesting klarer å bli enige om endelig versjon av planen på sine møter den 22. oktober. Raskest mulig etter det kommer vi til å publisere Regionplan Agder 2030 både digitalt og på papir, avslutter Manuel Birnbrich.

I påvente av en endelig versjon er det enn så lenge den versjonen som fylkestingene hadde til behandling i juni som er den mest aktuelle. Den må imidlertid ses sammen med fylkestings-vedtakene.

Du finner ellers oppdatert info om status for planen, samt alle relevante politiske vedtak, på denne siden: http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/

Du kan også ta kontakt med prosjektleder Manuel Birnbrich (e-post: mbi@vaf.no, tlf. 469 39 933).

Vedtak Aust-Agder fylkesting 18. juni.

Vedtak Aust-Agder fylkesting 19. juni.

Vedtak fellesnemnda 20. september.