Fremtidens Statens vegvesen i Agder

Statens vegvesen er i stor omstilling for tiden. Agder fylkeskommune får overført mange dyktige medarbeidere fra 2020, og resten av virksomheten vil gjennomgå en stor endring basert på en ny organisering gjennom divisjoner og regionale enheter. Mandag 20. mai ble innstillingen til organisering og lokalisering av Statens vegvesen overlevert til statsråd Jon Georg Dale. Den nye organisasjonen skal være operativ fra 2020, så en endelig avklaring fra regjeringen haster.

-Gjennom hele våren har det fra et samlet Agder vært jobbet for å argumentere for hvor viktig det er for Agder å ha Statens vegvesen tydelig tilstede i regionen og spesielt Arendal. Slik Agder fylkeskommune nå skal organisere seg innenfor samferdselsområdet legges det opp til et sterkt vegmiljø i Arendal. Det var med stor glede jeg leste den faglige innstillingen som innebærer at det foreslås å legge divisjonsledelse for Trafikant og kjøretøy (TK) til Arendal sammen med geografiske enheter på nivå 2 i divisjon Veg og Transport og samfunn. I rapporten som ble lagt fram er det gjort både faglige vurderinger og vurderinger utfra hvordan lokalisering av statlige arbeidsplasser skal gjøres. Arendal kommer godt ut i alle vurderingene, og er det eneste stedet som får både divisjonsledelse og geografiske enheter, forklarer Ola Olsbu, fylkesdirektør for samferdsel i Agder fylkeskommune.

-Divisjonsledelsen TK vil ha ansvaret for hele landet. Gjennom en egen utredning er det foreslått en ny tjenesteleveransemodell som skal ivareta nye krav til innsparinger og endrede behov. For Agder innebærer det en endring i antall trafikkstasjoner ved at Stoa og Evje legges ned som trafikkstasjoner. Vi hadde ønsket oss en videreføring av driften av trafikkstasjonen på Stoa. Det er uheldig med en nedleggelse for dem det angår og det vil gi et dårligere tilbud i Arendal/østre Agder. Samtidig er det foreslått at førerprøver for motorsykkel og tungbiler flyttes til Kristiansand og ikke ut av regionen. Det er imidlertid bra at det er foreslått å etablere et ambulerende tilbud i Arendal som kan ivareta behovene for førerprøver knyttet til elevene på Sam Eyde. Merkantile tjenester og førerprøver klasse B som i dag tilbys på trafikkstasjonen på Stoa, foreslås flyttet til lokalene på Harebakken. Setesdal trafikkstasjon på Evje foreslås nedlagt som trafikkstasjon men opprettholdt som anleggskontor, sier Ola Olsbu. ​Han sier videre:  


-Hvor mange ansatte Statens vegvesen vil ha i Agder etter omorganiseringen er det ikke satt tall på. Mange vil få sin lokalisering her, men siden det legges opp til en stor grad av fleksibilitet og nærhet til arbeidsoppgavene vil mange være spredt utover regionen og landet etter hvor oppgavene er. For Agder fylkeskommune er det viktigste at vi nå kan bidra til å bygge opp et sterkt fagmiljø sammen med viktige samarbeidspartnere som Statens vegvesen, Nye Veier AS, UiA og andre innen sektoren i Arendal. Det vil være viktig for oss alle når en skal planlegge, bygge og drifte morgendagens vegnett.

Til slutt må det presiseres at dette er en faglig innstilling til regjeringen. Så får vi håpe vurderingene som er gjort både på fag og ut fra lokaliseringspolitiske kriterier er så robuste at de ikke endres i den endelige behandlingen, avslutter Ola Olsbu, fylkesdirektør for samferdsel i Agder fylkeskommune.