Fra SAMS til samling

– Overføringen av SAMS vegadministrasjon fra Statens vegvesen til Agder fylkeskommune fra 2020 er en omfattende og krevende prosess. Prosessen er nå samordnet med, og en del av prosessen med å etablere Agder fylkeskommune. Agder fylkeskommune vil øke i antall ansatte og kompetanse gjennom at det skal overføres inntil 126 årsverk fra Statens vegvesen, sier Ola Olsbu, som er påtroppende fylkesdirektør for samferdsel og eiendom og ansvarlig for overføringen av SAMS.

Til nå har Statens vegvesen vært fylkeskommunens fagavdeling innenfor veg og trafikk og ivaretatt fylkeskommunens vegeieransvar. Fra 2020 skal denne ordningen avvikles i tråd med vedtak i Stortinget og den delen av SAMS som gjelder fylkesvegene skal overføres til fylkeskommunene.  

Ansatte fra Statens Vegvesen skal overføres til de nye fylkeskommunene når disse får ansvar for større del av veinettet.

– De overordnede føringene for prosessen samordnes av Vegdirektoratet i nært samarbeid med KS. Ulike departement vil også være involvert i prosessen. Bl.a er det en del avklaringer som må gjøres mht økonomiske betingelser knyttet til overføringen. Det er utarbeidet et forslag til en egen avtale for å sikre en ryddig prosess med overføringen av de ansatte, kjent som Mønsteravtalen. I tråd med avtalen skal Statens vegvesen gi fylkeskommunen innsyn i oppgaver, ressurser og kompetanse som etaten har brukt på fylkesvegdelen av sams vegadministrasjon. Fra Statens vegvesen, Agder vegavdeling, har Inger Ann Fidjestøl vært fristilt som prosjektkoordinator for dette arbeidet, sier Olsbu og fortsetter:

– Rapporten om overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til Agder fylkeskommune som ferdigstilles fra Statens vegvesen i disse dager, gir et godt grunnlag for det videre arbeidet med overføringen og organiseringen av Agder fylkeskommune. Sentralt er det nå avklart at fylkeskommunen vil få overført inntil 126 årsverk.

Prosessen med bemanningsplanlegging og innplassering av medarbeidere fra Statens vegvesen vil følge våre prosesser og er samordnet med fremdriften vår innplasseringsprosess. KS samordner prosessene som knytter seg til de økonomiske konsekvensene av overføringen, samt hvordan en skal ivareta utfordringene innen IKT-området.

– I organiseringen av den nye fylkeskommunen vil hjemmehavnen samferdsel og eiendom få enheter med medarbeidere både i Kristiansand og Arendal, samt på prosjektkontor for å ivareta behovet for tilstedeværelse og lokalkunnskap. I tråd med vedtak i fellesnemda skal det meste av fagavdelingene legges til Arendal, sier Olsbu.

Fremtidens vegvesen er under omorganisering. Den første anbefalingen om en divisjonsstruktur er kommet, og dette arbeidet skal nå detaljeres.  Det er nå satt i gang et omfattende arbeid i vår region for å jobbe for at en av de foreslåtte divisjonene legges til Arendal. Forholdene ligger godt til rette for at en kan etablere et sterk «veg og trafikkcluster» i Arendal med bredt fagmiljø som jobber sammen uavhengig av vegansvaret.

Organisasjonsprosjekt Sams:

  • Overføringen av SAMS er organisert som et eget prosjekt i sammenslåingsprosjektet Agder fylkeskommune.
  • I prosjektet deltar representanter fra begge fylkeskommunene, Statens vegvesen og tillitsvalgte fra både fylkeskommunene og Statens vegvesen. Tillitsvalgt fra Statens vegvesen deltar også som observatør i FHSU.
  • Ola Olsbu er prosjekteier, mens Inger Ann Fidjestøl fra Statens vegvesen er prosjektkoordinator.
  • For å sikre gode prosesser i utarbeidelse av bemanningsplaner og innplassering av ansatte i Agder fylkeskommune samarbeider HR-rådgivere fra Statens vegvesen tett med vårt bemanningsteam.