Fellesnemndas vedtak 6. februar 2019

Fellesnemnda slutter seg til prosjektleders forslag til geografisk plassering. Fellesnemnda konstaterer at det fremlagte forslaget til fordeling, med et minimum på 85 fylkeskommunale arbeidsplasser i Arendal, er en oppfølging av vedtaket som ble fattet av fellesnemnda i desember 2018 og prinsippene som er lagt til grunn for å ta i bruk sikringsbestemmelsene kan tilsluttes. I forbindelse med inntaks- og formidlingsforskrift for Agder vedtok fellesnemnda nærskoleprinsippet som modell for inntak til Vg1 og karakterbasert inntak til yrkesfaglig Vg2 og Vg3. Søkere til studieforberedende Vg2 og Vg3 prioriteres inn ved den skolen de har gjennomført forrige trinn.

Fellesnemnda på møtet 6. februar 2019. Foto: Cheryl Macdonald.

Fellesnemnda, som forbereder sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, var 6. februar 2019 samlet til møte på Scandic Sørlandet i Kristiansand.

Sakspapirene til møtet er tilgjengelig her, hvor også protokoll legges ut.

Fellesnemnda vedtok følgende:

BESLUTNING OM PLASSERING
Fellesnemnda slutter seg til prosjektleders forslag til plassering. Fellesnemnda konstaterer at det fremlagte forslag til fordeling, med et minimum på 85 fylkeskommunale arbeidsplasser i Arendal, er en oppfølging av vedtaket som ble fattet av fellesnemnda i desember 2018 og prinsippene som er lagt til grunn for å ta i bruk sikringsbestemmelsene kan tilsluttes.

Intensjonen med ett Agder er å samle og effektivisere den forvaltningen som er underlagt fylkeskommunen, samtidig som regional stat skal bygges opp i henhold til avtale vedtatt i Vest-Agder fylkesting og Aust-Agder fylkesting i desember 2016.

Bakgrunn:
I prosjektleders forslag til plassering, som ble vedtatt av fellesnemnda, er det i hovedsak følgende miljøer som plasseres i Arendal:

- Det første miljøet er knyttet til lønn og regnskap, innkjøp og anskaffelser, IKT og dokumentsenter og arkiv.

- Det andre miljøet er knyttet til utbygging, drift, vedlikehold og forvaltning av veg og eiendom, samt beredskap og samfunnssikkerhet.

- Det tredje miljøet er funksjoner og arbeidsplasser som er koblet til fylkesadministrasjonen som av ulike årsaker må eller bør være plassert nær tjenesten og brukerne. Dette er funksjoner koblet til blant annet pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), karrieresenter, oppfølgingstjenesten og eksamenskompetanse.

Les hele saken her.


ØKONOMIPLANER 2019-2022 OG BUDSJETTER FOR 2019, INKL. UTTALELSENE TIL KMD I HENHOLD TIL INNDELINGSLOVEN
Fellesnemnda konstaterer at årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2019–2022 for Aust-Agder fylkeskommune, vedtatt av Aust-Agder fylkesting (i møte 18.12.2018, sak 18/75), samt årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022 for Vest-Agder fylkeskommune, vedtatt av Vest-Agder fylkesting (i møte 11.12.2018, sak 60/18), er i tråd med god økonomiforvaltning i forkant av sammenslåingen av fylkene.

Begge årsbudsjettene er utarbeidet med tanke på økonomiplanleggingen for de etterfølgende årene, og med sikte på å utarbeide felles budsjettdokumenter fra og med 2020.

Fellesnemnda ser med stor bekymring på fordelingsvirkningene i forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Agder fylkeskommune vil være den fylkeskommunen som får størst reduksjon i rammetilskuddet. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vil komme med egen uttalelse om forslag til nytt inntektssystemet og disse vedlegges som fellesnemndas uttalelse. Fellesnemnda ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sikre fullfinansiering av de nye oppgavene som overføres til fylkeskommunene. Spesielt er det viktig at oppgaver i forbindelse med SAMS veiadministrasjon tilføres tilstrekkelige ressurser.

INNTAKS- OG FORMIDLINGSFORSKRIFT AGDER
Fellesnemnda vedtok nærskoleprinsippet som modell for inntak til Vg1.

Fellesnemnda vedtok også at nærskole defineres ut fra nærskolematrisen til saksfremlegget.

Fellesnemnda vedtok også karakterbasert inntak til yrkesfaglig Vg2 og Vg3.

Søkere til studieforberedende Vg2 og Vg3 prioriteres inn ved den skolen de har gjennomført forrige trinn.

Som et tillegg til punkt 4 i forskriften ønsker fellesnemnda også å gi rett til skoleplass til alle som er folkeregistrert i Agder innen inntaket er avsluttet. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i §13 for å ta inn dette.

Øvrige paragrafer i inntaks- og formidlingsforskriften vedtas slik de foreligger.


NAVNEPRINSIPPER FOR AGDER FYLKESKOMMUNE
Fellesnemnda vedtar følgende navneprinsipper for Agder fylkeskommune:

- I navn på videregående skoler beskrives stedsnavnet / navn på person først og «videregående skole» sist.

- I navn på tannklinikker beskrives stedsnavnet først og «tannklinikk» sist.

- I navn på andre virksomheter / enheter med driftsansvar som skal ha eget navn, beskrives tjenesten i det første ordet og «Agder» i det siste ordet – bundet sammen med «i».

- I navn på fylkeskommunale ombud som rapporterer til fylkestinget beskrives ombudsrollen innledningsvis og «Agder» i det siste ordet – bundet sammen med «i».


EIERSKAP AGDER FYLKESKOMMUNE
Fellesnemnda tok saken til orientering. Det legges fram en egen sak for fellesnemnda snarest vedrørende konsesjonskraft.

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er eiere i en rekke selskaper. Fylkessammenslåingen kan utløse enkelte formelle endringer knyttet til eierskapet avhengig av selskapsform. Saken gir en oversikt over videre prosess for endringer i eierskapet knyttet til fylkessammenslåingen fra 1.1.2020.

Leder for fellesnemnda Terje Damman og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Leder for fellesnemnda Terje Damman tar imot kommunal- og moderninseringsminister Monica Mæland. Foto: Cheryl Macdonald.


HOLD DEG OPPDATERT:
www.agderfk.no, som Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommuner har opprettet, kan du holde deg oppdatert på sammenslåingsarbeidet og finne saksdokumenter og vedtak fra møtene i fellesnemnda og partssammensatt utvalg (PSU).


FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OG KOMMENTARER, KONTAKT:
- Leder for fellesnemnda Terje Damman, mobil 905 19 670 / terje.damman@vaf.no
- Prosjektleder Tine Sundtoft, mobil 950 20 265 / tine.sundtoft@vaf.no