Felles læringsplattform for alle videregående skoler i Aust-Agder og Vest-Agder

Det blir viktige endringer for alle elever og ansatte i skolene – og det begynner allerede fra august 2019. Kort fortalt skal elever og ansatte i Aust-Agder fylkeskommune over fra Fronter til itslearning. I tillegg skal alle, både i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, over på itslearning for Agder fylkeskommune.

Prosjektkontoret for IT-innføringsprosjektet i Agder fylkeskommune, som du leste om i forrige nyhetsbrev, orienterer her om overgangen til felles læringsplattform for de videregående skolene:

Bakgrunn for endringen
Til nå har Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune brukt to ulike læringsplattformer i de videregående skolene: Fronter i Aust-Agder og itslearning i Vest-Agder. Firmaet itslearning overtok eierskapet til Fronter også for et par år siden, og nylig varslet de en oppgradering av plattformen som i realiteten gjør Fronter 95 % likt til itslearning. Aust-Agder fylkeskommune besluttet da at man da med fordel kunne gå over til itslearning, slik at skolene i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune får felles læringsplattform fra skolestart i august 2019 og videre. Dette er et viktig strategisk valg i retning av å tenke helhetlig og likt så raskt som mulig. Valget medfører en del endringer for ansatte og elever i Aust-Agder fylkeskommune, og endringer er alltid utfordrende. Men det ligger også store gevinster og venter på oss som på sikt vil komme både ansatte og elever til gode.

Også endring i Vest-Agder
Det er ikke bare skolene i Aust-Agder som vil oppleve endringer fra skolestart, selv om endringene vil være størst her. Også ansatte og elever i Vest-Agder fylkeskommune vil måtte forberede seg på at noe blir annerledes. I dag har VAF sin egen installasjon av itslearning og Aust-Agder sin installasjon av Fronter, men i løpet av sommerferien vil itslearning bli satt opp som en ny og felles installasjon for Agder fylkeskommune. De gamle installasjonene vil fortsatt være tilgjengelige frem til 31.12.2019, slik at lærere i Aust-Agder og Vest-Agder kan logge seg inn på disse for å lese/overføre/kopiere innhold som de ønsker å ta med seg videre. Fra skolestart vil det ikke være noen elever på de gamle installasjonene, så de vil eventuelt måtte overføre/kopiere innhold som de ønsker å ta med seg videre før dette. Hvordan dette gjøres i praksis vil det komme informasjon og veiledning om. Bl.a. er det allerede sendt ut info om hva elever i vest må gjøre for å beholde/kopiere innhold de vil ta vare på. Denne info ligger på https://nybruker.vaf.no/

Fordeler med nytt
Heldigvis er det mange fordeler med å sette opp en helt ny og fersk installasjon. For eksempel har man i VAF hatt utfordringer med at fjorårets elever henger igjen i hierarkiene, noe som gjør det utfordrende og tidkrevende å legge inn riktige deltakere i fagene. Den nye installasjonen vil settes opp slik at fag opprettes automatisk ut fra undervisningsgrupper i SATS/Extens, og eleven vil legges automatisk til i fagene i forhold til hvilke undervisningsgrupper de er medlem av. I tillegg vil vi basere oss på bruk av fagmaler slik at innhold og oppsett i fagene bli mer likt for elevene. Denne automatiseringen vil bety en arbeidsbesparelse for lærerne, men det aller viktigste er at situasjonen blir mer enhetlig og oversiktlig for alle elevene.

Hva skjer med læringsplattformen når VIS innføres ved skolestart i 2021?
Vi vet at nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool (VIS), vil overta noe av funksjonaliteten som vi bruker læringsplattformen til i dag. Likevel vil ikke VIS dekke alle behov lærere og elever har for å støtte opp om hele læringsprosessen. Fra i høst vil det opprettes en gruppe som skal jobbe med å definere hvilke behov læringsplattformen skal løse for Agder fylkeskommune når VIS er innført. På grunnlaget av det gruppen kommer frem til, vil det ev. bli gjennomført en anskaffelsesprosess. Et mulig utfall er at vi går til anskaffelse av en fullskala læringsplattform, et annet utfall kan være at læringsplattformen utgår og behovene dekkes av verktøy i Office 365. Den løsningen som velges, vil være den som best dekker behovene til elever og ansatte på skolene.