Ditt svar betyr noe - Folkehelseundersøkelsen Agder 2019

-Jo flere som svarer dess bedre blir svarene vi får. Og jo bedre svar vi får dess bedre avgjørelser kan både politikerne og vi som jobber i administrasjonene ta, for å gjøre Agder til et bedre sted å bo. Derfor oppfordrer vi alle som får muligheten - til å svare. Det sier Vegard Nilsen, direktør for folkehelsearbeidet i Agder fylkeskommune.

Viktig å nå de over 18 år
I disse dager sendes det ut invitasjon til å delta i Folkehelseundersøkelsen Agder 2019. Mer en 60 000 mennesker på Agder, over 18 år, får invitasjon via sms og/eller e-post. 

Folkehelseundersøkelsen rettes seg mot de over 18 år. De under har en egen undersøkelse, UNGDATA som gjennomføres annen hvert år. Derfor vet vi mer om denne gruppen enn vi gjør om voksne. Les mer her.

Innlogging og anonymitet
For å delta i undersøkelsen må du logge deg inn via ID-porten. Opplysningene som du gir i spørreskjema blir oppbevart og behandlet etter gjeldende regler for personvern.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Fødselsnummer oppbevares adskilt fra andre opplysninger om deg. All forskning vil følge reglene i helseforskningsloven og bli utført av Folkehelseinstituttet eller andre forskningsinstitusjoner som er godkjent av regionale forskningsetiske komiteer.

Før du svarer på undersøkelsen får du mer informasjon om personvern. 

Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og alle kommunene på Agder vil få tilgang på svarene fra egen kommune. 

Les mer om undersøkelsen, her. 

Se film om undersøkelsen her.