Tre vinnerforslag til nytt fylkesvåpen

4. juni går fellesnemnda inn for nytt fylkesvåpen før fylkestingene 19. juni fatter endelig vedtak om symbolet for det nye Agder. Her kan du se vinnerforslagene!

– Selv om juryen var ganske samstemt, var det ikke helt enkelt å velge ut tre finalister. Vi har gjort grundig vurderinger, fått utarbeidet justeringer av forslag, hentet inn råd og til slutt landet på disse tre vinnerforslagene. Særlig gledelig var det at så mange ungdommer har sendt inn forslag og at forslagsstillere kommer fra hele regionen, sier Juryleder Terje Damman. Han takker de 7 designbyråene og 114 publikummere som har sendt inn bidrag.

 

Juryen var samstemt

Juryen har bestått av :

- Terje Damman (fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune)
- Gro Bråten (fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune)
- May-Brith Ohman Nielsen (historieprofessor fra UiA)
- Anniken Schjøtt (markedsdirektør, Kristiansand Dyrepark)
- Alida Rudjord (designlærer ved Sam Eyde videregående skole)
- Tom Lid (billedkunstner)

I sitt første møte ble de raskt enig i noen prinsipper for hva som var viktig ved valg av nytt våpenskjold:
- Motivet skal ikke være for stedsspesifikt, men bør passe/være gjenkjennelig for store deler av regionen
- Motivet/fargene bør følge heraldiske prinsipper og universell utforming i størst mulig grad
- Motivet/fargene bør romme regionens historie, men også være fremtidsrettet
- Motivene måtte også være tilgjengelige/lovlig brukt

I tillegg til å gå gjennom alle innkomne forslag, har juryen også bedt om å få noen av forslagene videreutviklet - både for å se hvordan enkelte skisseforslag kan se ut i en mer ferdig versjon, for å sjekke/justere/forenkle/forsterke motiv, farger osv.

Veien mot et nytt fylkesvåpen

1.1.  2020 blir Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune til Agder fylkeskommune.

I november 2017 bestemte fellesnemnda at både designbyrå og publikum skulle inviteres til å tegne forslag til nytt våpenskjold. Konkurransen ble holdt i januar og februar. 7 byrå leverte inn ulike forslag, mens det kom inn 114 forslag fra publikum i alderen 9-87 år fra Flekkefjord i vest, Risør i øst og Valle i nord. Konkurransen er særlig promotert på de offentlige videregående skolene. Et stort flertall av forslagene kommer fra ungdom i alderen 16-19 år.

Juryen jobbet i april og begynnelsen av mai med utvelgelsen av vinnerforslagene før de nå har levert sine forslag til fellesnemnda som skal behandle saken 4. juni. Deretter skal det endelige forslaget formelt vedtas av de to fylkestingene på Agder 19. juni.

Om de tre vinnerbidragene

Det kom inn en del forslag som kombinerte deler av eller hele fylkesvåpnene til dagens to fylkeskommuner. Dette var motiv som både publikum og designbyråene så potensialet i. De tre endelige versjonene har juryen fått bearbeidet noe,  basert på forslag fra Tressdesign (forslag A og C) og Aptum designbyrå (forslag B). Hvis du vil lese hele saksutredningen finner du den her. 

Om A 

Våpenskjold med spiss bunn, består av den historiske eika, som var å finne i både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommunes våpenskjold. Her hentes treets farge fra Aust-Agder og form fra Vest-Agder. Blå fargen kan symboliserer noe nytt, den nære tilknytningen regionen har til vann og hav. I tillegg er det en farge som oppfattes som seriøs, ansvarsfull og styrke[1] .

Når juryen trekker fra eika er det fordi den er et tung symbol – både fysisk og symbolsk. Eika varer over flere generasjoner, henviser til lang tidsdimensjon, er bærekraftig og var der før mennesker, og vil vare inn i fremtiden. Treet med blader viser også et livskraftig og levende tre. Eika er også et symbol på visdom og soliditet. Historisk har eika både vært en viktig næring og eksportartikkel, men den har en eldre 

historie som arena for viktige møter – steder der diskusjoner ble holdt og beslutninger fattet.

Eika er et tung symbol for begge fylkeskommunene og fins over store deler av det som geografisk dekker Agder.

Ytterligere info: Eiketreet er en noe forenklet versjon av Vest-Agder fylkesvåpen. Juryen ønsket selv denne forenklingen for å gjøre motivet tydeligere.

Om B

Våpenskjoldet består av stilisert utgave av eika, som var å finne i både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommunes våpenskjold. Her hentes fargene fra Aust-Agder, der rødt symboliserer jern og gull tømmer. Det enkle og samtidsuttrykket retter blikket fra det historiske og fremover. Dette enkle grafiske uttrykket gjenspeiler også samtidens ønsker om økt tilgjengelighet. 

Når juryen trekker fra eika er det fordi den er et tung symbol – både fysisk og symbolsk. Eika varer over flere generasjoner, henviser til lang tidsdimensjon, er bærekraftig og var der før mennesker, og vil vare inn i fremtiden. Treet med blader viser også et livskraftig og levende tre. Eika er også et symbol på visdom og soliditet. Historisk har eika både vært en viktig næring og eksportartikkel, men den har en eldre historie som arena for viktige møter – steder der diskusjoner ble holdt og beslutninger fattet.

Eika er et tung symbol for begge fylkeskommunene og fins over store deler av det som geografisk dekker Agder.

Ytterligere info: Juryen ba forslagsstilleren gjøre bladene til eikeblader for å beholde den tunge symbolikken som eika har i dag for begge fylkeskommunene.

Om C

Linjene kan være symbol på koter (topografiske linjer på kartet), bølger, hav eller elever. På denne måten representerer de både land og sjø. De kan også være et symbol for tid, dynamikk, bevegelse, reise og møtesteder. Den blå fargen viser den nære tilknytningen regionen har til vann og hav og til næring knyttet til dette, fra fiske til energiproduksjon. I tillegg er det en farge som oppfattes som seriøs, ansvarsfull og styrke[1] . Linjenes organiske form kan også sees som et symbol på to som blir ett og smelter sammen til noe som renner sammen og får mer kraft. Dette enkle grafiske uttrykket gjenspeiler også samtidens ønsker om økt tilgjengelighet

Ytterligere info: Juryen trekker særlig frem det tidløse ved symbolet, samtidig som det er et tydelig samtidsuttrykk. Også her har juryen gjort fargejusteringer for å øke kontrasten og være mer universelt utformet enn det opprinnelig forslag.[1] Kilde: Colour Theory for Designers, av C. Chapman[1] Kilde: Colour Theory for Designers, av C. Chapman