Saker til fellesnemndas møte 4. juni 2018

Juryen anbefaler at fellesnemnda går inn for ett av tre vinnerforslag som nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Politisk arbeidsgruppe foreslår at Agder fylkeskommune innenfor rammene av formannskaps- og hovedutvalgsmodellen skal ha hovedutvalg for utdanning og kompetanse, hovedutvalg for plan og samferdsel, hovedutvalg for næring, klima og miljø og hovedutvalg for kultur, helse og frivillighet. Videre anbefales det at prosjektleder gis i mandat å starte arbeidet med å forberede fylkestingsvalget i 2019 med bakgrunn i at fylkestingsvalget skal gjennomføres som om fylkeskommunene allerede var slått sammen.

Møtedato: 04. juni 2018 kl. 10.00

Sted: Risør videregående skole i Sirisvei 8

Her finner du sakspapirene til fellesnemndas møte 4. juni.

Fellesnemnda, som forbereder sammenslåingen til Agder fylkeskommune, skal i møtet behandle følgende saker:

POLITISK ORGANISERING
Politisk arbeidsgruppe fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Innenfor rammene av formannskaps- og hovedutvalgsmodellen skal den nye fylkeskommunen ha følgende fire hovedutvalg med 9 medlemmer hver:
- Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
- Hovedutvalg for plan og samferdsel
- Hovedutvalg for næring, klima og miljø
- Hovedutvalg for kultur, helse og frivillighet

2. Fylkesutvalget skal ha 11 medlemmer og får ansvar for økonomi, overordnet regional utvikling og levekår.

3. Administrasjonsutvalget skal bestå av fylkesutvalgets medlemmer samt de ansattes representanter.

4. Fellesnemnda ber prosjektlederen innhente innspill fra de aktuelle rådene i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune knyttet til det videre arbeidet med å sikre god medvirkning fra unge, eldre og mennesker med nedsatte funksjonsevner.

5. Den politiske strukturen i den nye fylkeskommunen skal så langt som mulig baseres på prinsippet om gjennomgående representasjon.

6. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda våren 2019 med forslag til vedtak om delegeringsreglement for den nye fylkeskommunen.

7. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda våren 2019 med forslag til vedtak om godtgjøringsreglement, med bakgrunn i prinsippene som omtales i den vedlagte rapporten.

8. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda som grunnlag for å avklare om den nye fylkeskommunen skal ha et ordførerkjede, og eventuell budsjettramme og prosess for videre arbeid knyttet til dette.

9. Vedtakene trer i kraft fra og med valgperioden 2019-2023.


VALG AV NYTT FYLKESVÅPEN
Juryen for valg av våpenskjold fremmer slikt forslag til vedtak: Fellesnemnda vedtar forslag nr. …. som nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Endelig vedtak gjøres av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Les mer i egen pressemelding her:
https://www.agderfk.no/2018/tre-vinnerforslag-til-nytt-fylkesvapen/


HØRING. OVERFØRING AV DELER AV STATENS VEGADMINISTRASJON TIL REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ.
Prosjektleder fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Fellesnemnda mener at det er viktig å følge opp Stortingets anmodningsvedtak i juni 2017 (Innst. 385 S 2016 2017): "Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå."

2. Det regionale folkevalgte nivået vil få en mer helhetlig rolle som samfunnsaktør ved å se virkemidler og oppgaver i sammenheng med hverandre – i tillegg til å kunne ta et mer helhetlig ansvar for de enkelte sektorområdene ved at virkemidlene innenfor den enkelte sektor samles hos fylkeskommunen, blant annet på samferdselsområdet.

3. Fellesnemnda deler ikke vegdirektørens bekymringer for drift og vedlikeholdskontraktene. Inngåelse av framtidige drift og vedlikeholdsavtaler vil skje i samarbeid med Statens vegvesen som tidligere.

4. Fellesnemnda forutsetter at det inngås et samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene knyttet til det videre arbeidet med overføring av oppgavene.


PROSJEKTBUDSJETT FOR FELLESNEMNDA OG FELLESKOSTNADER VED FYLKESSAMMENSLÅING. ØKONOMISK PROSJEKTRAPPORT FOR 2017
Prosjektleder fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Fellesnemnda godkjenner vedlagt budsjettforslag for fellesnemndas virksomhet for 2018 og foreløpig budsjett for 2019.

2. Fellesnemnda tar økonomisk prosjektrapport for 2017 til orientering.


FELLES VALGGJENNOMFØRING AUST- OG VEST-AGDER 2019
Prosjektleder fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Prosjektleder gis i mandat å starte opp arbeidet med fylkestingsvalget 2019 i tråd med anbefalingene i saken.

2. Fellesnemnda oppnevner fylkesvalgstyre for fylkestingsvalget 2019 i Agder fylkeskommune.

Bakgrunnen for saken er at fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres som om fylkeskommunene allerede var slått sammen.

Styringsgruppa for Agder fylkeskommune 2020 har besluttet at gjennomføringen av fylkeskommunens valgarbeid organiseres som et delprosjekt hvor fylkesrådmann i Vest-Agder er prosjekteier og leder for politisk sekretariat i Vest-Agder er prosjektleder/felles valgansvarlig for gjennomføringen.

I denne saken gjøres det rede for hvordan valgarbeidet har vært gjennomført i de respektive fylkeskommuner tidligere. Det blir skissert hvordan valget bør gjennomføres i 2019 samt en framdriftsplan. Fellesnemnda inviteres til å oppnevne felles fylkesvalgstyre som videre vil få det formelle ansvar for gjennomføringen av fylkestingsvalget.


ANDRE SAKER TIL BEHANDLING:
24/18 - Godkjenning av protokoll fra møtet 19.04.2018
25/18 - Administrativ oppdatering
31/18 – Eventuelt

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OG KOMMENTARER, KONTAKT:
- Leder for fellesnemnda Terje Damman, mobil 905 19 670 / terje.damman@vaf.no
- Prosjektleder Tine Sundtoft, mobil 950 20 265 / tine.sundtoft@vaf.no