Sakene til fellesnemnda 3. desember

På sakskartet til fellesnemnda står det flere viktige saker. Her følger en kort oppsummering :

Du kan lese sakspapirene på agderfk.no.

Fast post på fellesnemndmøtene er en administrativ oppdatering fra prosjektleder Tine Sundtoft.

Prinsipper for plassering
Formålet med saken er å tilrettelegge for en god beslutningsprosess rundt sikringsbestemmelsen, og å sikre plasseringer som understøtter fylkeskommunenes administrative struktur og er med på å bygge Agder. Med bakgrunn i det administrative behovet for avklaring – blant annet med hensyn til videre utvikling av organisasjonen og innplassering av øvrige ledere – er det foreslått å fremskynde beslutning om plassering/lokalisering av oppgaver til februar 2019.

Her kan du lese beslutningsgrunnlaget for prinsippene for plassering. 

Status - ny samlokalisert fagskole og ny prosjektleder/rektor
Gunnbjørg Tveiten Engehagen er ansatt som prosjektleder og rektor for ny fagskole og tiltrer 1. desember 2018. Samme dato starter også organisasjonsprosjektet "Fagskolen i Agder". Politikerne får i denne saken en oppdatering på arbeidet med å slå sammen fagskolene i Aust-Agder og Vest-Agder. Les mer her.

Opplæring i nytt Agder fengsel
Fylkeskommunen har ansvar for opplæring i fengselet. I 2020 åpner fengsler både i Froland og Mandal, noe som betyr en stor økning i opplæring i fengsel på Agder. Utvidelsen (fra 142 til 330 soningsplasser) og endringen i fangebefolkningen (flere innsatte på høysikkerhet og soningsplasser for kvinner) har stor betydning for omfanget av og innholdet i opplæringen. Hvis 50-70 % av de innsatte vil ønske opplæring, betyr det at fylkeskommunen må rigge og drifte det som tilsvarer en relativt stor videregående skole, der elevene må ha et individuelt tilpasset tilbud

Når saken løftes frem igjen, skyldes det behov for tilføyinger/presiseringer på bakgrunn av endringer som har funnet sted etter tidligere behandling. Dette gjelder tilskuddsordningen for opplæring i fengsel. Tilskuddet vedtas årlig gjennom statsbudsjettet. I tillegg vedtas hvor mye som kan søkes om til førstegangsanskaffelse av undervisningsutstyr. Usikkerheten ligger også i hvor mange av de innsatte som ønsker opplæring. Les mer her

Valg av sekretariatsordning for nye Agder fylkeskommune
Det skal velges kontrollutvalgsordning. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, som i dag ivaretar sekretariatsfunksjonen for begge fylkeskommunene, er part i saken og er dermed inhabil med hensyn til saksutredning. Derfor har Trøndelag IKS fått i oppdrag å utarbeide et felles saksframlegg med innstilling. De foreslår at Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS også bør ivareta denne funksjonen for Agder fylkeskommune. Les mer her.

Regionplan Agder 2030
Medlemmene i fellesnemnda er politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2030. De blir fortløpende orientert om fremdriften i planarbeidet, og skal bidra til koordinerte vedtak i fylkesutvalgene og fylkestingene. Prosessen med Regionplan Agder 2030 har gått over i en ny fase. De fem nedsatte tematiske arbeidsgruppene har levert sine utkast innen fristen som var 15. november. I tillegg til orientering via saksfremlegg, vil saksbehandler også gi en oppdatert orientering i møte 3. desember. Les mer her