"Likestilt arbeidsliv" – får nasjonal pris

Den prestisjetunge likestillingsprisen til YS, er for første gang i prisens 30 år lange historie, delt ut til en aktør fra Agder. 30. oktober ble prisen delt ut i Oslo. Bak prosjektet står de to fylkeskommunene på Agder.

Helle Ingborg Mellingen takker YS for prisen. Foto: C. Macdonald

-«Likestilt arbeidsliv» er et glimrende eksempel på hvordan vi kan jobbe praktisk, systematisk og strategisk for å styrke likestilling og mangfold i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn Berland. – «Likestilt arbeidsliv» er et godt eksempel på at det er mulig å utvikle nye måter å jobbe for likestilling i arbeidslivet, sier Berland.

Bak prosjektet står Helle Ingeborg Mellingen, Merethe Anette Ryen, Bent Sigmund Olsen ( fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner) og Ingrid Michalsen (redaktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, som har vært en viktig samarbeidspartner). Prosjektgruppen har jobbet med å etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i offentlige og private virksomheter.

-Denne anerkjennelsen er både fantastisk for alle oss som har jobbet med prosjektet, men det er også viktig for å løfte prosjektet videre. Vi jobber jo for at dette skal bli en nasjonal ordning og da trenger vi samarbeide med andre og litt drahjelp for å sikre finansiering fremover, forklarer prosjektleder, Merethe Anette Ryen.

Nasjonal anerkjennelse

-Nå har sertifiseringsprogrammet fått nasjonal annerkjennelse ved å vinne YS´ likestillingspris 2018, allerede før programmet er lansert og implementert. Det er utrolig gøy at prisen er gått til en likestillingssatsing fra Agder, sier de to fylkesordførerne, Gro Bråten og Terje Damman.

(saken fortsetter under bildet) 

Prisvinnerne med fylkesordfører i Aust-Agder, Grå Bråten og fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman.

Tilfeldighetene ville ha det til at samme dag som prisen ble delt ut i Oslo, ble også prosjektet presentert under Nordisk råds sesjon på Stortinget. –De virket svært interessert i prosjektet og hadde fått med seg YS sin likestillingspris, sier Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder, som sammen med fylkesordfører i Aust. Agder, Gro Bråten, både var tilstedet på Stortinget og under prisutdelingen.

Hva er "Likestilt arbeidsliv"

"Likestilt arbeidsliv" er et helhetlig arbeidsverktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid som skal sikre like muligheter for alle i arbeidslivet. Pilot-prosjektet er blitt gjennomført i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, som har fungerte både som døråpner og tilrettelegger. 15 bedrifter har deltatt og er nå sertifisert. Initiativ og utvikling av sertifiseringsordningen har vært i regi av Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune. 

Deltagerne

-Tilbakemeldingene fra virksomhetene som har deltatt i prosjektet oppgir at det har bidratt til økt bevissthet om både utfordringer og forbedringstiltak, bedre forankring av likestillingsarbeidet, konkrete forbedringstiltak og tydeliggjøring av hvordan jobbe konkret med likestilling og mangfold. Nå jobbes det med å gjøre ordningen til en permanent nasjonal sertifiseringsordning, forklarer Merethe Anette Ryen, som er prosjektleder for "Likestilt arbeidsliv" og jobber for de to fylkeskommunene.

(saken fortsetter under bildet)

Fra prisutdeling - bilde på veggen av deltagende bedrifter.

Om "Likestilt arbeidsliv"

 • Helhetlig arbeidsverktøy både for offentlig og privat sektor.
 • Fremtidens konkurransefortrinn er basert på en systematisk og strukturert tilnærming for å sikre seg de beste hodene og ta i bruk alle ressursene blant de ansatte.
 • Fokus på likestilling; i alle ordets betydninger.
 • Pilotvirksomhetene opplever stor nytteverdi av å delta i prosjektet – gjerne få fram noen sitater fra virksomhetene.
 • Prosjektet underbygger forutsetningen gitt av YS; nemlig det å tilby en helhetlig tilnærming til likestilling. 

Hvorfor er sertifiseringsordningen viktig?

For at en bedrift/organisasjon skal bli i stand til å "walk the talk" er man avhengig av en uavhengig tredjepart for å verifisere de ikke-finansielle resultatene. En attraktiv arbeidsplass er preget av forutsigbare og målbare parametre som er tilpasset morgendagens arbeidssøkere. 

Fremtidens vinnere i næringslivet kan dokumentere historikk, både når det gjelder tilnærming og tiltak, med tilhørende resultater. Innovative løsninger, med fokus på fremtidens krav, fører til varige resultater. 

 Prisvinnerne med leder av YS Jorunn Berland.

Les takketalen her

Tusen takk! Det er stort å bli tildelt YS' likestillingspris med den anerkjennelsen som ligger i prisen og vi er enormt stolte over å stå her i dag.

Det har allerede blitt pekt på i sørlandske media at det er første gangen denne prisen går til et initiativ fra vår region. Agder har lenge blitt pekt ut som en likestillingssinke - men nå håper vi at vi også kan bli lagt merke til for det systematiske og langsiktige arbeidet som blant annet har gitt oss Likestilt arbeidsliv.

Agderfylkene har som eneste fylker i landet utarbeidet en forpliktende regional plan for likestilling, inkludering og mangfold, som på ingen måte har blitt lagt i skuffen etter at den ble vedtatt. Satsing på arbeidslivet er helt sentralt i oppfølgingen av denne planen.

Likestilt arbeidsliv er siste del av en 10-årig satsing på likestilling. Det startet med et arbeid rettet mot barn og ungdom, for å motvirke at utdanningsvalg var basert på kjønn i stedet for egne talenter og interesser. Men ungdommen må møte et arbeidsliv som er rigget for å rekruttere og satse på kandidater uansett kjønn, bakgrunn og behov for tilrettelegging. Det må nevnes at ideen til om likestillingssertifisering først ble lansert av Thomas Westergren, i samarbeid med Lisbeth Reed i avslutningen av denne første fasen av 10-årssatsingen for likestilling.

Vi opplever at regionen har vist stor vilje til innovasjon og til å sette i gang konkret forbedringsarbeid på krevende områder. Samspillet mellom politisk vilje, strategisk satsning fra privat og offentlig sektor, godt samarbeid med fagmiljøer og -instanser og tett dialog med arbeidslivets parter om forutsetninger og behov har vært avgjørende.

Dialog med næringslivet viste også at det var behov for å finne nye måter å jobbe på, ikke minst måtte vi snakke et språk og utvikle en metode som arbeidslivet kjente fra andre felt - derfor ønsket vi å utforske muligheten for å utvikle en sertifisering, som inngang til samarbeid med både offentlige og private virksomheter.

I denne tidlige fasen var det samarbeidet med Beret Bråthen, Anne Hege Strand og Ragnhild Jensen fra forskningsinstituttet FAFO som gjorde at denne ideen begynte å få både form og farge, og vi så at den kunne faktisk la seg gjennomføre. De sju innsatsområdene i sertifiseringen er basert på grunnarbeidet som ble lagt her, og med finansiering fra Regionalt forskningsfond Agder.

I fylkeskommunen har vi engasjerte og utålmodige politikere som er opptatt av at arbeidet skal gi resultater, og regionen har også et arbeids- og næringsliv som har etterspurt likestillingstiltak og som har ønsket å bidra til endring.

Sertifiseringsordningen er designet som et bredt, konkret og praktisk rettet verktøy for å arbeide systematisk og langsiktig med likestilling i arbeidslivet. Vi har en helhetlig tilnærming, som innebærer at vi jobber med mange diskrimineringsgrunnlag parallelt. Både ledere, personalansvarlige og ikke minst tillitsvalgte har deltatt i arbeidet. Arbeidslivet trenger alle de flinke folkene, og vi har erfart at mange er villige til å tenke nytt for å få det til.

Vi håper og tror sertifiseringsordningen og den faglige støtten som ligger i ordningen, skal gjøre det lettere og mer konkret å jobbe med likestilling arbeidslivet over tid, og vi har allerede fått tilbakemeldinger fra pilotvirksomheter om at det å delta i Likestilt arbeidsliv har bidratt til økt bevisstgjøring, bedre forankring av likestillingsarbeidet, konkrete forbedringstiltak og tydeliggjøring av hvordan jobbe konkret med likestilling og mangfold. Det gjør oss stolte!

Arbeid med å endre rutiner, strukturer og holdninger for å sikre like muligheter i arbeidslivet tar tid. Vi kan ennå ikke tallfeste betydningen av ordningen, men vi vet at den har ført til helt konkrete tiltak som har betydning. Det har blitt gjennomført lønnsjusteringer som resultat av likelønnskartlegginger, det har blitt gjort ansettelser som i langt større grad enn før reflekterer mangfoldet i samfunnet, utlysninger av heltidsstillinger i særlig kommunale virksomheter har gått opp, og for å gi et veldig konkret eksempel så har Kristiansand kommune fått medieoppmerksomhet da de annet innførte kjønnsnøytrale toaletter på rådhuset for å sikre at alle er like velkomne.

Likestillingsprisen kan forhåpentligvis bidra til at resten av landet vil se til Agder og ønske å ta i bruk verktøyene vi har utviklet. Vi håper og tror at vi snart kan gå i gang med nye sertifiseringer. Arbeidet framover ønsker vi å gjøre i samarbeid med andre gode initiativer som har dukket opp de siste årene. Det er stadig flere som ønsker å jobbe for økt likestilling og bedre utnyttelse av den ressursen som mangfoldet representerer.

Vi vil framheve Likestilt arbeidsliv er et samarbeidsprosjekt som viser hva vi kan få til når mange drar i samme retning. Det er mange som fortjener en stor takk:

Uten det politiske engasjementet og medfølgende finansiering fra prosjekteierne Vest - Agder og Aust-Agder fylkeskommune og Barne- og Likestillingsdepartementet hadde ikke pilotprosjektet kunne gjennomføres. Vi satt stor pris på at Likestillingsministeren uttalte at Sørlandet er på rett vei i et møte med Sørlandsrådet tidligere i år, og pekte på Likestilt arbeidsliv som et foregangsprosjekt. Vi håper selvsagt på et fortsatt samarbeid slik at Likestilt arbeidsliv kan videreutvikles med mål om å bli en nasjonal ordning.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har vært en spesielt nær og god samarbeidspartner i prosjektet - både som en døråpner inn i næringslivet, og underveis i prosjektet hvor Næringsforeningens redaktør Ingrid Michalsen har bidratt på kommunikasjon. Takk for godt samarbeid Ingrid og avtroppende direktør Anita Dietrichson

Det er fantastisk at vi har fått med oss 16 engasjerte, pilotvirksomheter på Agder, hvorav 15 sto hele løpet ut og ble sertifiserte den 5.juni. Uten deres engasjement og den gode dialogen vi har hatt med dere underveis hadde ikke dette prosjektet vært mulig. Både ledere, HR-folk og tillitsvalgte har vært engasjerte. Dere har gitt innspill til det konkrete arbeidet med å utvikle kriterier og arbeidsmetodikk og har bidratt til å utvikle en ordning som møter virksomhetenes behov og gir nyttige arbeidsredskap. Ikke minst har dere raust delt både gode tiltak og utfordringer med hverandre underveis i prosessen.

Så må jeg få skryte av et hardtarbeidende, engasjert og faglig sterkt team: Prosjektleder Merethe Ryen og Bent Sigmund Olsen har stått på på full tid de siste to årene. Merethe måtte dessverre melde forfall i dag. Ingrid Michalsen fra Næringsforeningen har også vært en del av teamet hele veien, mens Adriana Ruiz, Marte Bredesen Dragset og Gro Hege Hansen har og lagt inn en stor innsats i kritiske faser av prosjektet.

Vi vil takke medlemmene av styringsgruppe og referansegruppe, som har brukt av sin tid fordi de har hatt tro på arbeidet vårt.

Vi har hele veien fått uvurderlig støtte og gode faglige råd og innspill fra fagmiljøer både lokalt og nasjonalt, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Likestillingssentrene, NAV og Miljøfyrtårn for å nevne noen. Dere har gitt tunge faglige innspill og vært gode samtalepartnere underveis.

Likestillingssenteret og KUN har også bidratt med uavhengige sertifisører i pilotfasen: Frøydis Sund og Karin Hovde har gjort en kjempejobb!

Dere har alle vært helt avgjørende for at sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv har blitt så bra

Avslutningsvis vil vi understreke betydningen av og behovet for, samarbeid med mange ulike aktører. Vi ønsker oss mer samarbeid som dette framover. Vi tror det er en viktig nøkkel til å lykkes med målrettet og langsiktig likestillingsarbeid. Vi har allerede gått i dialog med flere andre gode initiativer for å se hvordan vi kan få til et fruktbart samarbeid, og vi er åpne for samarbeid med flere.

Så håper vi at anerkjennelsen vi får nå ved å bli tildelt en så viktig pris også kan bidra til å sikre videre samarbeid og finansiering av prosjektet fra flere hold enn fylkeskommunene på Agder. Det er vi avhengige av.

Tusen takk til YS og til komiteen for årets pris - dette er stort!

Juryens begrunnelse

Juryen for YS' likestillingspris har besluttet at prisen for 2018 tildeles "Likestilt arbeidsliv" ved prosjektteamet Helle Ingeborg Mellingen, Merethe Anette Ryen, Ingrid Michalsen og Bent Sigmund Olsen.

"Likestilt arbeidsliv" er et prosjekt som skal etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i offentlige og private virksomheter. Prosjektet er et samarbeid mellom de to fylkeskommunene i Agder og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Det er definert syv innsatsområder som brukes i evalueringen av virksomhetenes innsats for likestilling og mangfold:

 1. Forankring: Likestillings- og mangfoldsarbeidet er en integrert del av virksomhetens måte å tenke og jobbe på i alle nivåer i virksomheten.
 2. Inkluderende arbeidsmiljø: Et inkluderende arbeidsmiljø skapes ved å forebygge og forhindre utenforskap, trakassering og seksuell trakassering.
 3. Rekruttering: Det legges til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering og gjennom karriereløpet.
 4. Tilrettelegging: Virksomheten har rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet.
 5. Heltid: Virksomheten skal tilstrebe en heltidskultur i virksomheten.
 6. Livsfase: Virksomheten legger til rette for likestilt foreldreskap og lager fleksible løsninger også ved andre omsorgsforpliktelser.
 7. Likelønn: Det er et uttalt mål om lik lønn for arbeid av lik verdi.
 8. Prosjektet fikk sitt foreløpige høydepunkt 5. juni 2018 med sertifisering av de 15 første virksomhetene.

Prosjektet "Likestilt arbeidsliv" er et godt eksempel på at det er mulig å utvikle nye måter å jobbe for likestilling i arbeidslivet. Sertifisering som metode for å skape endring har tidligere vært brukt i andre sammenhenger i Norge. Dette prosjektet har synliggjort hvordan man kan jobbe praktisk, systematisk og strategisk for å styrke likestilling og mangfold i private og offentlige virksomheter.

Prosjektet har vært faglig godt forankret, og innsatsen har bidratt til viktig utvikling i arbeidslivet på Sørlandet.

Helle Mellingen og de andre i prosjektteamet har gjort en svært god innsats som er en likestillingspris verdig.

Juryen har hatt følgende sammensetning:

Hans-Erik Skjæggerud (leder)
Per Jørgen Halvorsen, AVYO
Else Marie Brodshaug, Delta
Nanna Ringstad, Finansforbundet
Monica Paulsen, Negotia
Lill Fischer, Parat
Claus Jervell, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Hege Herø (sekretær)


Statutter

" Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
" Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
" Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
" Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Tidligere prisvinnere

1988: Professor Berit Ås
1989: Kvinnelandslaget i fotball
1990: Folkemusikeren Annbjørg Lien
1991: Forsker Else Skjønsberg
1993: Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune
1994: "Kvinnebanken" Nettverkskreditt i Lofoten
1995: Biskop Rosemarie Köhn
1996: Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen
1997: Maria Anna Knothe, stifter og daglig leder av Center for the Advancement of Women i Warszawa
1998: Brit Fougner, tidl. kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.
1999: Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret (Migrant and Refugee Women's Association)
2000: Mette Janson, journalist i NRK Fjernsynet
2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
2002: Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
2003: Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
2004: Ingvill Merete Stedøy, faglig leder for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
2005: Skattedirektør Bjarne Hope
2006: Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn
2007: Liv Jessen, leder for Pro Sentret
2008: Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd
2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
2010: Anette Sagen, skihopper
Marion Arntzen og Harald Sundby, Stensveen ressurssenter
2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder
2012: Lars Ødegård, Norges Handikapforbund
2013: Helga Aune, jurist
2014: Den georgiske fagorganisasjonen GTUC (Georgian Trade Union
Confederation) og dens kvinnekomité.
2015: Elisabeth Grieg, næringslivsleder og samfunnsdebattant
2016: DNB (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
2017: Bård Stensli, politioverbetjent og LHBT-ildsjel