Fylkesordførerne: - Arbeider for å oppfylle avtalen om fylkessammenslåing

Fylkesordfører Terje Damman, fylkesordfører Gro Bråten og ordfører i Arendal, Robert C. Nordli møtte 17. september statssekretær Morten Bakke og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, for å drøfte lokaliseringen av statlige arbeidsplasser i Agder.

For fylkesordførerne er det sentralt å følge opp intensjonene i avtalen som ble lagt til grunn for vedtakene om fylkessammenslåing. I henhold til denne skal Arendal bygges opp som hovedsete for regional stat, mens det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.

-For oss er det viktig å både minne om og friske opp innholdet i avtalen vår overfor de sentrale beslutningstakerne. Både departement og direktorat tok imot synspunktene våre og for oss er det viktig å få innsyn i de dokumenter som er grunnlaget for de beslutninger som er tatt.  Her kan det være informasjon vi kan bruke i vår jobb med å få endret på beslutningene, forklarer Terje Damman.

NAV lokaliseringer

I tråd med regionens ønsker bekreftet arbeids- og sosialministeren i 2017 valget av Arendal som senter for NAVs regionkontor og spesialenhetene. Lokalisering av andre enheter i NAV skal imidlertid besluttes i løpet av 2018. I denne forbindelse er Hjelpemiddelsentralen for Agder besluttet lagt til Lillesand. Samtidig er det besluttet at NAV Kontaktsenter, som i dag har 50 ansatte i Mandal og 30 ansatte i Arendal, skal slås sammen til én regional enhet som etableres i Kristiansand. Dette var bakgrunnen for møtet med politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet.

Departementet understreket at beslutningen om lokalisering av regionkontoret og spesialenhetene ligger fast. Med hensyn til lokalisering av andre arbeidsplasser i NAV, henviste statssekretæren til arbeids- og velferdsdirektøren. Umiddelbart etter møtet med departementet ble det derfor tatt kontakt med arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, og man lyktes i å avtale et møte med henne samme dag.

Møte med arbeids- og velferdsdirektør 

Vågeng viste til at grunnlaget for beslutningene var tildelingsbrevet fra departementet og faglige vurderinger knyttet til fremtidig organisering av kontaktsentrene. Hensynet til dagens ansatte ved kontorene i Mandal og Arendal har vært avgjørende for valget av lokalisering. Fra arbeids- og velferdsdirektørens side er beslutningen endelig.

Det var enighet om at samarbeidet med NAV på regionalt og lokalt nivå var godt, og at en eventuell endring av beslutningen om lokalisering av NAVs regionkontor forutsetter føringer fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Krever politisk styring

-Nå er det viktig at departementet utøver politisk styring over en faglig vurdering fordi vi og departementet har felles interesse av å sikre en vellykket fylkessammenslåing basert på frivillighet- og i tråd med tidligere signaler, sier Gro Bråten.

Fylkesordførerne benyttet også anledningen til å orientere departementet og direktoratet om arbeidet med å etablere den nye fylkeskommunen, som er i rute i forhold til fremdriftsplanen. Den nye fylkeskommunen skal videreutvikle det gode arbeidet som gjøres i begge dagens fylkeskommuner. Samtidig skal regionen rigges for nye oppgaver og for å skape noe nytt sammen.

Faktaboks:

Arbeidet for at statlige arbeidsplasser skal etableres i Arendal/Aust-Agder har foreløpig resultert i følgende:

  • Kommunal- og moderniseringsministeren bekreftet 31. oktober 2016 at Fylkesmannen i Agder ble lokalisert i Arendal, under forutsetning av at fylkeskommunene fant en løsning for frivillig sammenslåing. Dette ble oppfylt gjennom fylkestingenes sammenfallende vedtak i desember 2016.
  • Regjeringen bekreftet 7. juni 2017 at Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) skal etableres i Arendal. Regjeringen har lagt til grunn at enheten på sikt vil ha om lag 5-15 medarbeidere i Arendal.
  • NAV-direktøren anbefalte 20. juni 2017 en ny regional struktur i NAV, der Arendal ble regionkontor for den aktuelle regionen. Arbeids- og sosialministeren avklarte 23. juni 2017 at statsråden støttet NAV-direktørens anbefalinger om ny regional struktur og valget av Arendal som nytt regionkontor.

I tillegg besluttet Justis- og beredskapsdepartementet 10. januar 2017 å bygge fengsel med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland i Agder. Departementet la til grunn at opprettelsen vil skape rundt 245 arbeidsplasser i Froland og 135 i Mandal.

Møte med statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet:  (fra venstre)  Dag Ole Teigen, Gro Bråten, Terje Damman, Morten Bakke og Robert C. Nordli

Bildetekst:

  • Øverste bilde: Terje Damman, Gro Bråten, Sigrun Vågeng og Robert C. Nordli
  • Nederste bilde: Dag Ole Teigen, Gro Bråten, Terje Damman, Morten Bakke og Robert C. Nordli