Fra møte i fellesnemnda 3. desember

Her kan du lese en oppsummering av de fleste sakene som ble behandlet i fellesnemnda sitt møte 3. desember.

Status - ny samlokalisert fagskole og ny prosjektleder/rektor
Gunnbjørg Tveiten Engehagen er fra 1. desember 2018 ansatt som prosjektleder og rektor for ny fagskole. Samme dato startet også organisasjonsprosjektet "Fagskolen i Agder". Politikerne fikk en oppdatering på arbeidet med å slå sammen fagskolene i Aust-Agder og Vest-Agder. Les mer her.

Opplæring i nytt Agder fengsel
Fylkeskommunen har ansvar for opplæring i fengselet. I 2020 åpner fengsler både i Froland og Mandal, noe som betyr en stor økning i opplæring i fengsel på Agder. Utvidelsen (fra 142 til 330 soningsplasser) og endringen i fangebefolkningen (flere innsatte på høysikkerhet og soningsplasser for kvinner) har stor betydning for omfanget av og innholdet i opplæringen. Hvis 50-70 % av de innsatte vil ønske opplæring, betyr det at fylkeskommunen må rigge og drifte det som tilsvarer en relativt stor videregående skole, der elevene må ha et individuelt tilpasset tilbud

Politikerne var opptatt av finansieringsordningen for opplæring i fengsel og ønsker bedre forutsigbarhet for finansieringen. Tilskuddet vedtas årlig gjennom statsbudsjettet. I tillegg vedtas hvor mye som kan søkes om til førstegangsanskaffelse av undervisningsutstyr. Usikkerhet ligger også i hvor mange av de innsatte som ønsker opplæring. Melding om opplæring i nytt Agder fengsel ble tatt til orientering av fellesnemnda. Les mer her. 

Valg av sekretariatsordning for nye Agder fylkeskommune
Det skal velges kontrollutvalgsordning. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, som i dag ivaretar sekretariatsfunksjonen for begge fylkeskommunene, er part i saken og er dermed inhabil med hensyn til saksutredning. Derfor har Trøndelag IKS fått i oppdrag å utarbeide et felles saksframlegg med innstilling. Fellesnemnda vedtok innstillingen om å viderefører deltakelsen i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS som sekretariat for kontrollutvalget i Agder fylkeskommune. Les mer her.

Prinsipper for plassering
Formålet med saken er å tilrettelegge for en god beslutningsprosess rundt sikringsbestemmelsen, og å sikre plasseringer som understøtter fylkeskommunenes administrative struktur og er med på å bygge Agder. Med bakgrunn i det administrative behovet for avklaring – blant annet med hensyn til videre utvikling av organisasjonen og innplassering av øvrige ledere – sluttet fellesnemnda seg til forslaget om å fremskynde beslutning om plassering/lokalisering av oppgaver til februar 2019. Les mer her.


Regionplan Agder 2030
Medlemmene i fellesnemnda er politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2030. I møtet fikk de orientering fra de fem tematiske arbeidsgruppene som har levert innspill til utkast til ny regionplan. Disse er:

  • Transport og kommunikasjon
  • Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
  • Verdiskaping og bærekraft
  • Utdanning og kompetanse
  • Kultur

Arbeidsgruppene startet opp sitt arbeid i august og leverte i midten av november sine utkast som blir grunnlag for planen. Utkastene inneholder sentrale utfordringer og muligheter, et ønsket fremtidsbilde for Agder i 2030, mål for å oppnå 2030-fremtidsbildet, og tiltak som vil bidra til å nå målene.

Basert på det som arbeidsgruppene har levert lages det nå utkast til plan og et første handlingsprogram. Politikerne takket for gode og detaljert orienteringer. Les mer her


Region Kristiansand

Fellesnemnda hadde invitert Region Kristiansand ved de 10 kommunenes ordførere, til å dele tanker og innspill på de tingene som oppleves viktig i samarbeid med dagens to fylkeskommuner og den fremtidige Agder fylkeskommune. Flere tema gikk igjen, som vei, kollektiv- og elevtransport, videregående opplæring, levekår, likestilling og kultur. Et annet gjennomgående tema var ønske om å fortsette det gode samarbeidet som er mellom kommunene og fylkeskommunene på Agder. Les mer her

 

Komplett saksliste, saksdokumenter og protokoll fra møtet:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndaagder/Meetings/Details/200429