Fellesnemndas vedtak 29. januar 2018

Fellesnemnda vedtok at ansatte som får lengre daglig reisetid og som får mer enn 120 km reisevei tur/retur får merreisetiden regnet som arbeidstid i 1 time hver dag. Ordningen gjelder i 5 år. Det tildeles også en trinnvis økonomisk ulempekompensasjon fra over 20 kilometer økt reisevei hver veg. Ordningen gjelder i 5 år, men bortfaller 2 år etter eventuell flytting. Fellesnemnda vedtok videre at Tine Sundtoft ansettes som prosjektleder/fylkesrådmann i Agder fylkeskommune. I tillegg behandlet fellesnemnda blant annet saker om ny samlokalisert fagskole i Grimstad og nytt fylkeshus i Kristiansand.

Nestleder Gro Bråten og leder i fellesnemnda Terje Damman på fellesnemndas møte 29. januar 2018 på fylkeshuset i Arendal. Foto: Cheryl Macdonald / VAF

Fellesnemnda, som skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene, var mandag 29. januar samlet til møte på fylkeshuset i Arendal. I forkant av fellesnemndas møte hadde partssammensatt utvalg behandlet saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet i fellesnemnda. Saksfremleggene til møtet kan i sin helhet leses på møtekalenderen her hvor protokoll også vil bli lagt ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
- Leder for fellesnemnda Terje Damman, mobil 905 19 670 / terje.damman@vaf.no
- Midlertidig prosjektleder Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

REVIDERT SAK: VIRKEMIDLER FOR ANSATTE 

Fellesnemnda vedtok at ansatte som får lengre daglig reisetid og som får mer enn 120 km reisevei tur/retur får merreisetiden regnet som arbeidstid i 1 time hver dag. Ordningen gjelder i 5 år. Det tildeles også en trinnvis ulempekompensasjon fra over 20 kilometer økt reisevei hver veg. Ordningen gjelder i 5 år, men bortfaller 2 år etter eventuell flytting.

Arbeiderpartiet i Vest-Agder fremmet et forslag om at fylkeskommunen skulle ha samme virkemidler som hos Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder. Dette forslaget falt med 6 mot 16 stemmer.

Fellesnemnda vedtok med 19 mot 3 stemmer følgende forslag fremmet på vegne av Høyre i begge fylker, KrF i begge fylker, Sp i begge fylker, Ap i Aust-Agder, V i Aust-Agder, SV i Vest-Agder. Ap i Vest-Agder stemte ved endelig votering også for dette forslaget:

1. Fellesnemnda gir tilslutning til virkemidlene for ansatte, slik de er beskrevet i saken, med følgende endringer:

​A. Det legges til rette for fleksible arbeidsformer. Såkalte hjemmekontorløsninger kan tilbys etter avtale med nærmeste leder – ikke som en rettighet, men som et utgangspunkt som tilpasses den enkeltes arbeidsoppgaver og muligheten for å kunne gjennomføre disse på andre steder enn det vanlige oppmøtestedet. (Dette punktet er identisk med prosjektleders forslag)

​B. ​Arbeidstakere som får lengre daglig reisetid får merreisetiden regnet som arbeidstid i 1 time hver dag avhengig av bosted. Ordningen gjelder ansatte med mer enn 120 km reisevei tur/retur mellom hjem og arbeidssted. Ordningen gjelder i 5 år.

​C​. Det tildeles en ulempekompensasjon etter følgende trinnmodell: 

· 45 000 kroner for over 55 kilometer økt reisevei hver veg.

· 35 000 kroner for over 45 kilometer økt reisevei hver veg.

· 25 000 kroner for over 35 kilometer økt reisevei hver veg.

· 15 000 kroner for over 20 kilometer økt reisevei hver veg.

Kompensasjonen opprettes som et nominelt beløp som ikke er pensjonsgivende eller regnes inn i feriepengegrunnlaget. Ordningen utløser imidlertid arbeidsgiveravgift. Ordningen gjelder i 5 år, men bortfaller 2 år etter eventuell flytting.

2. Fellesnemnda gir prosjektleder fullmakt til å fastsette endelig regelverk for virkemidlene innenfor de rammene som beskrives i saken.

 

NY SAMLOKALISERT FAGSKOLE I GRIMSTAD - FUNKSJONS- OG ROMPROGRAM OG TOMT

Fellesnemnda slutter seg til planen for videre arbeid med ny fagskole i Grimstad slik den fremgår av vedlagte sak til fylkestinget i Aust-Agder.

Fellesnemndas vedtak forutsetter imidlertid at det til neste møte legges frem en grundigere vurdering av pkt 2 i fellesnemnda vedtak sak 17/19 inkl. evt konsekvenser for rom og funksjonsprogrammet.

Fellesnemndas vedtok 27. november 2017 i pkt 2 i sak 17/19:

2. I det videre arbeidet bes funksjons- og romprogramkomiteen vurdere:
a) tilbudsstrukturen for en framtidig fagskole på Agder.
b) hvordan man kan tilrettelegge for deltidsstudenter på best mulig måte.
c) i hvilken grad det er behov for desentralisert og/eller nettbasert undervisning fra fagskolen for å dekke behovene i hele regionen, samt behovene for studenter i andre deler av landet.

I sak "Funksjons- og romprogram og tomt for ny samlokalisert fagskole i Grimstad", som skal behandles av fylkestinget i Aust-Agder 13. februar 2018, fremmer fylkesrådmannen slikt forslag til vedtak:

1. Fylkestinget slutter seg til det framlagte forslag til funksjons- og romprogram for ny samlokalisert fagskole i Grimstad. Skolen bygges innenfor en bruttoramme på 6500 m2 BTA.

2. Brutto investeringsramme for ny samlokalisert fagskole anslås til 290 mill. kroner. I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader, utgifter til undervisningsutstyr og kunstnerisk utsmykking. Investeringsrammen innarbeides i kommende økonomiplaner.

3. Forprosjektet fremlegges fylkestinget som egen sak etter ferdigstillelse.

4. Fylkestinget går inn for at ny samlokalisert fagskole i Grimstad lokaliseres i tilknytning til områdealternativ 3, og ber fylkesrådmannen gå videre med forhandlinger med eiere av tomter i dette området.

 

NYTT FYLKESHUS: VIDERE PROSESS 

Fellesnemnda vedtok at arbeidet med å etablere nytt fylkeshus i Kristiansand igangsettes.

Prosjektleder gis fullmakt til å engasjere intern eller ekstern prosjektleder til å koordinere arbeidet med rom- og funksjonsprogram og offentlig anbudsprosess.

Utleiere av bygg og tomteeiere inviteres til en dialogkonferanse for å vurdere markedet for egnede bygg eller tomter, og for å gi grunnlag for å utforme konkurransegrunnlaget best mulig. Aktuelle bygg/tomtealternativ må være innenfor nærmere angitte soner for sentrum og kollektivakse.

Fellesnemnda skal godkjenne rom- og funksjonsprogram og konkurransegrunnlaget. Det legges opp til konkurranse med forhandling med evalueringskriterier/vekting av ulike hensyn for utforming og lokalisering. Konkurransegrunnlaget skal åpne for både leiekontrakt og at fylkeskommunen står som eier av fylkeshuset.

Det avsettes nødvendige ressurser til prosjektet i justert budsjett for sammenslåingsprosessen.

  

ANSETTELSE AV PROSJEKTLEDER/FYLKESRÅDMANN

Fellesnemnda vedtok at Tine Sundtoft ansettes som prosjektleder/fylkesrådmann. Et enstemmig ansettelsesutvalg anbefalte ansettelsen.

Tine Sundtoft tiltrer som prosjektleder etter nærmere avtale, og tiltrer som fylkesrådmann i Agder fylkeskommune fra 01. januar 2020. 

 

Andre saker som ble behandlet:

1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2017

2/18 Administrativ oppdatering

4/18 Status: Lokalisering av statlige virksomheter i regionen

6/18 Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021 -       høring

8/18 Opprettelse av nye stillinger

9/18 Frikjøp for arbeidstakerorganisasjonene

10/18 Valg av arbeidsutvalg

11/18 Revidert møteplan: Forslag til møtesteder og tidsrammer

13/18 Eventuelt