Fellesnemnda vedtok politisk organisering og nytt våpenskjold

Nytt fylkesvåpen samt politisk organisering med navn på hovedutvalg var blant sakene som fellesnemnda som som forbereder sammenslåingen til Agder fylkeskommune, behandlet i sitt møte, mandag 4. juni.

I sitt møte på Risør videregående skole mandag 4. juni vedtok fellesnemnda som forbereder sammenslåingen til Agder fylkeskommune, nytt våpenskjold. Etter en lang og engasjert debatt vedtok et flertall et fylkesvåpen i eiketre i gull på rød bakgrunn. Endelig vedtak gjøres av de to fylkestingene på Agder 19. juni. Fellesnemnda vedtok også at Agder fylkeskommune innenfor rammene av formannskaps- og hovedutvalgsmodellen skal ha 4 hovedutvalg. Videre vedtok fellesnemnda at prosjektleder gis mandat til å starte arbeidet med å forberede fylkestingsvalget i 2019 med bakgrunn i at fylkestingsvalget skal gjennomføres som om fylkeskommunene allerede var slått sammen.

Fellesnemnda under sitt møte i Risør 4. juni 2018

Her finner du sakspapirene til fellesnemndas møte 4. juni - protokoll kommer.

POLITISK ORGANISERING
Fellesnemnda vedtok følgende:

1. Innenfor rammene av formannskaps- og hovedutvalgsmodellen skal den nye fylkeskommunen ha følgende fire hovedutvalg med 9 medlemmer hver:
- Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
- Hovedutvalg for plan og samferdsel
- Hovedutvalg for næring, klima og miljø
- Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

2. Fylkesutvalget skal ha 11 medlemmer og får ansvar for økonomi, overordnet regional utvikling, likestilling og levekår.

3. Administrasjonsutvalget skal bestå av fylkesutvalgets medlemmer samt de ansattes representanter.

4. Fellesnemnda ber prosjektlederen innhente innspill fra de aktuelle rådene i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune knyttet til det videre arbeidet med å sikre god medvirkning fra unge, eldre og mennesker med nedsatte funksjonsevner.

5. Den politiske strukturen i den nye fylkeskommunen skal så langt som mulig baseres på prinsippet om gjennomgående representasjon.

6. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda våren 2019 med forslag til vedtak om delegeringsreglement for den nye fylkeskommunen.

7. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda våren 2019 om godtgjøringsreglement. Forslaget skal inneholde fast godtgjørelse, møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. med bakgrunn i prinsippene som omtales i den vedlagte rapporten.

8. Fellesnemnda ber prosjektlederen legge frem en sak for fellesnemnda som grunnlag for å avklare om den nye fylkeskommunen skal ha et ordførerkjede, og eventuell budsjettramme og prosess for videre arbeid knyttet til dette.

9. Vedtakene trer i kraft fra og med valgperioden 2019-2023.

10. Fellesnemnda tar politisk arbeidsgruppen sin rapport til orientering.

VALG AV NYTT FYLKESVÅPEN

Fellesnemnda hadde en lang og engasjert debatt før de landet på motivet eik i gull på rød bakgrunn, som forslag til nytt fylkesvåpen for Agder fylkeskommune. Flere trakk fram at dette var et fint symbol på sammensmeltingen av dagens to fylkesvåpen, med eiketreet fra Vest-Agder og fargene til Aust-Agder. Andre igjen ønsket noe nytt. Likevel fikk forslaget 14 av 21 stemmer.

Både juryen og fellesnemnda trakk fram den sterke symbolikken som ligger i eiketreet. Eika er en del av begge våpenskjoldene i dag, da gullfargen i Aust-Agder fylkeskommune sitt våpenskjold representerer eiketømmer. Eika har tung symbolikk – både fysisk og i overført betydning. Eika varer over mange generasjoner, henviser til lang tidsdimensjon, er bærekraftig, var der før mennesker og vil vare inn i fremtiden. Treet med blader viser også et livskraftig og levende tre. Eika er også et symbol på visdom og soliditet. Historisk har eika både vært en viktig næring og eksportartikkel, men den har en eldre historie som arena for viktige møter – steder der diskusjoner ble holdt og beslutninger fattet.

Eika er et tungt symbol for begge fylkeskommunene og finnes over store deler av det som geografisk dekker Agder.
 
Les mer om prosessen bak valg av nytt fylkesvåpen her:
https://www.agderfk.no/2018/tre-vinnerforslag-til-nytt-fylkesvapen/.


ANDRE SAKER SOM BLE BEHANDLET:
24/18 - Godkjenning av protokoll fra møtet 19.04.2018
25/18 - Administrativ oppdatering
28/18 – Høring – Overføring av deler av statens vegadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå
29/18 – Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing. Økonomisk prosjektrapport for 2017
30/18 – Felles valggjennomføring Aust- og Vest-Agder 2019
31/18 – Eventuelt

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OG KOMMENTARER, KONTAKT:
- Leder for fellesnemnda Terje Damman, mobil 905 19 670 / terje.damman@vaf.no 
- Prosjektleder Tine Sundtoft, mobil 950 20 265 / tine.sundtoft@vaf.no