Fellesnemnda stiller seg bak administrativ struktur for Agder fylkeskommune

Prosjektleder Tine Sundtoft la frem forslag til administrativ struktur for Agder fylkeskommune for fellesnemnda. Sundtoft gjorde greie for beslutningsprosessen, vurderingene av de alternative organisasjonsmodellene og valget av administrativ struktur.

Matriseorganisering - En krevende modell
-Vi er klar over at en matriseorganisering er utfordrende å innføre, og at den stiller høye krav til lederne våre. Derfor har jeg vært tydelig på at den nye ledergruppen må bestå av ledere som både ønsker og evner å gå inn i denne nye måten å jobbe på, forklarte Sundtoft.  Med utgangspunkt i samfunnsoppdraget vårt er organisasjonsmodell og administrativ organisering vurdert som mest formålstjenlig for å bygge en organisasjon som løfter landsdelen og som best understøtter de førende prinsippene - les mer om de førende prinsippene her.

Fellesnemda trakk frem at det var positivt at dette var en ny modell og arbeidsform for ansatte i begge dagens fylkeskommuner.

Modellen fremmer samarbeid og samhandling
Tine Sundtoft trakk særlig frem at matrisemodellen er positiv med tanke på samhandling på tvers av egen organisasjon og med samarbeidspartnere. – Vi må sørge for at vi kommer bort fra "silotenkning" og klare å ta i bruk hele bredden av kompetansen vår. I tillegg vil vi fremstå som framoverlent og innovative i den nye arbeidsformen. 

- Den overordnede organiseringen vurderes som robust og fleksibel nok til å kunne ta inn nye oppgaver og fagområder regionreformen eventuelt måtte bringe.

Prosessen med å innplassere fylkesrådmannens lederteamet er i gang og pågår frem til 1. desember 2018. Detaljeringen av organisasjonsstrukturen og videre innplassering av ansatte vil i henhold til fremdriftsplanen pågå hele første halvår av 2019.