Fagskolen, årsbudsjett og omstillingsdokument m.m.

Fellesnemnda behandlet flere saker på sitt møte 12. mars. Blant annet sak om fagskole i Grimstad, uttalelse om årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 for både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, samt omstillingsdokument, som i tillegg til lover og regler skal styre sammenslåingsprosessen.

Foto: Cheryl Macdonald

Fagskole i Grimstad

Fellesnemnda hadde en oppfølgingssak om ny fagskole i Grimstad. Fellesnemnda trakk frem at fagskolen står foran spennende tider, med økt etterspørsel etter videreutdanning for de med fagutdanning. For kort tid siden ble to nye studieretninger ved fagskolen godkjent av NOKUT.

Fellesnemnda vedtok følgende uttalelse: fellesnemnda vil gi uttrykk for at den nye samlokaliserte fagskolen i Grimstad må bli en moderne fagskole som oppfyller målene som St.Mld.9 (2016-2017) «Fagfolk for fremtiden» legger til grunn.

Det betyr at det må legges vekt på fleksibilitet, yrkesretting, tilpassing til ny teknologi og nye trender i arbeidslivet. Fagskolen skal legge til rette for heltids- og deltidsstudenter på campus Grimstad. Videre må det planlegges og legges til rette for desentraliserte studiemuligheter i hele Agder, samt bygge opp kompetanse slik at fagskolen kan utvikle og gjennomføre nettbasert undervisning.

Det er viktig at fagskolen gjøres tilgjengelig og mindre sårbar for geografisk avstand mellom skole og hjemmekommunene. Intensjonen i St.mld. 9 er å gjøre fagskoletilbudene mer praktisk gjennomførbare for studentene, uavhengig av den enkelte students arbeidstid og familiesituasjon. Fellesnemnda ønsker disse føringene skal legges til grunn for fagskolen i Grimstad.

Årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021

Fellesnemnda tok også til orientering årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 for de to fylkeskommunene. Fellesnemnda skal ifølge inndelingslova avgi uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om årsbudsjett og økonomiplan i de to fylkeskommunene. Saken skal bidra til felles holdninger rundt økonomistyring og gi politikerne felles forståelse for fylkeskommunenes prioriteringer i tiden fra vedtak om sammenslåing er fattet frem til tidspunktet for sammenslåing.

Omstillingsdokument vedtatt

Omstillingsdokumentet er et overordnet arbeidsgiverpolitisk styringsdokument. Dokumentet angir retning og prioriteringer på overordnet og prinsipielt nivå for arbeidsgiverpolitikken fram til sammenslåing. Når det nå er vedtatt vil dokumentet bli en omstillingsavtale som gjelde for endringsprosessene i forbindelse med sammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Omstillingsdokumentet ble også behandlet av partssammensatt utvalg (PSU) 12. mars.

Fellesnemnda fikk to orienteringer.

Manuel Birnbrich redegjorde for høringsrunde for planprogram for Regionplan 2030. Han kunne opplyse at det er kommet inn 49 høringsuttalelser - 18 fra kommuner, 4 fra regionråd og resten av en rekke organisasjoner og regionale instanser.

Prosjektleder, Tine Sundtoft holdt en orientering om administrative forhold rundt sammenslåingsprosessen og redegjorde blant annet for IKT-organisering der PA Consulting har gitt sin anbefaling til organisering. Hun presiserte også at arbeidsgruppen om kort tid vil komme med sin innstilling til IKT-organisering.

Tine Sundtoft orienterer fellesnemnda om administrativ prosess

 

 

 

 

 

 

 

Utsatt sak

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing, ble vedtatt utsatt til 4. juni, slik at fellesnemnda kan se på saken i sammenheng med sak om IKT-organisering i den nye fylkeskommunen. Fellesnemnda vedtok å holde et ekstra møte den 19. april, for å behandle IKT-organisering.  

Tilslutt vedtok fellesnemnda møteplan for resten av 2018.   

Les alle saksdokumentene knyttet til møte, her.