Ekstramøte i fellesnemnda

Fellesnemnda skal behandle sak om organisering av IKT og digitalisering i Agder fylkeskommune. Denne avgjørelsen er viktig for mange deler av sammenslåingsprosessen og kunne derfor ikke vente til neste fellesnemndmøte som er 4. juni.

Bakgrunn for saken

Ved etableringen av Agder fylkeskommune må man velge hvordan IKT og digitalisering skal organiseres. Aust-Agder fylkeskommune har løst sitt IKT-behov gjennom IKT-Agder samarbeidet. Vest-Agder fylkeskommune har en intern IKT-avdeling. Siden de to fylkeskommune har to forskjellige løsninger så har det vært nødvendig å utrede om en av disse to modellene skulle velges, eller om det er andre måter å organisere IKT-arbeidet på som var mer aktuelt.

Arbeidsgruppen har sett på totalt fire ulike måter å organisere IKT-arbeidet på. Saken har vært oppe til drøfting i felles hovedsamarbeidsutvalg tre ganger. Prosjektleder anbefaler politikerne å vedta flertallet i arbeidsgruppen sitt forslag - at IKT-Agder modellen legges til grunn for valg av IKT i Agder fylkeskommune. De fylkeskommunalt ansatte som overføres til IKT-Agder sikres de samme rettigheter som de øvrige ansatte.

Sakspapirer kan leses her:

 

Møtetid

Fellesnemnda, har møte torsdag 19. april kl. 16 på Scandic Sørlandet, Kristiansand.  

17. april skal partssammensatt utvalg (PSU) behandle samme sak.