Fellesnemndas vedtak 27.11.17

I møte 27. november behandlet fellesnemnda melding om omvalg til fellesnemnda, valg av ny nestleder, prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing, sak om politisk modell i den nye fylkeskommunen, forslag til prosess for valg av nytt fylkesvåpen, videre arbeid med samlokalisering av fagskolen og sak om godtgjøringssatser for fellesnemnda. Saken om virkemidler for ansatte tilbakesendes prosjektleder for ytterligere bearbeiding. Les mer her.

På fellesnemndas møte 27 november, ble Gro Bråten formelt valgt til nestleder i fellesnemnda etter at Tellef Inge Mørland har fått plass på Stortinget. Her sammen med leder av fellesnemnda, Terje Damman. Foto: C. Macdonald

Leder for fellesnemnda Terje Damman og Gro Bråten, som ble valgt til nestleder for fellesnemnda. Foto: Vest-Agder fylkeskommune.

Fellesnemnda, som skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene, var mandag 27. november samlet til møte på Hotel Norge i Kristiansand. I forkant av fellesnemndas møte hadde partssammensatt utvalg behandlet saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Nedenfor følger et kort sammendrag av sakene som ble behandlet i fellesnemnda. Saksfremleggene til møtet kan i sin helhet leses på møtekalenderen her hvor protokoll også vil bli lagt ut.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

- Leder for fellesnemnda Terje Damman, mobil 905 19 670 / terje.damman@vaf.no

- Midlertidig prosjektleder Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

 

MELDING OM OMVALG TIL FELLESNEMNDA

Fellesnemnda vedtok å ta meldingen til orientering.

Bakgrunnen er at Vest-Agder fylkesting har foretatt omvalg til fellesnemnda.

 

VALG AV NY NESTLEDER

Som nestleder valgte fellesnemnda Gro Bråten.

Bakgrunnen er at fellesnemnda i sak 1/2017 valgte Terje Damman som leder og Tellef Inge Mørland som nestleder. I sak 63/2017 vedtok Aust-Agder fylkesting å frita Tellef Inge Mørland fra fylkeskommunale verv fra og med 25. oktober 2017. Fylkestinget valgte Dag Eide som nytt medlem i fellesnemnda.

I henhold til inndelingsloven § 26 skal fellesnemnda selv velge leder og nestleder. Når fellesnemndas nestleder har trådt endelig ut av sitt verv, må dette det dermed foretas nyvalg.

 

PROSJEKTBUDSJETT FOR FELLESNEMNDA OG FELLESKOSTNADER VED FYLKESSAMMENSLÅING

Fellesnemnda godkjente budsjettforslaget for fellesnemndas virksomhet for 2017 og foreløpig budsjett for 2018 og 2019.

Fellesnemnda ber om at temaet kommunikasjon styrkes, og at prosjektleder kommer tilbake med forslag om konkretisering av dette ved en snarlig rullering av budsjettet

Hver enkelt fylkeskommune dekker sine kostnader knyttet til fylkessammenslåingen, mens felleskostnader dekkes av fellesnemnda.

Regnskapet for fellesnemnda føres av Vest-Agder fylkeskommune.

Bakgrunnen er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utbetalt 30 mill. kroner til dekning av engangskostnader i forbindelse med sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Midlene er etter avtale utbetalt til Vest-Agder fylkeskommune.

 

POLITISK MODELL I DEN NYE FYLKESKOMMUNEN

Fellesnemnda vedtok at en nye fylkeskommunen skal styres etter hovedutvalgsmodellen.

Bakgrunnen er møte i politisk arbeidsgruppe 23.10.2017 der prosjektlederen ble bedt om å fremme egen sak med forslag om å avklare spørsmålet om valg av hovedutvalgsmodell eller komitemodell.

Hovedutvalgsmodellen kjennetegnes bl.a. ved at hovedutvalgene i noen saker kan gis beslutningsmyndighet, mens hovedutvalgene i andre saker innstiller overfor fylkesutvalg og fylkesting. Hovedutvalgsmodellen legger dessuten til rette for at utvalgene kan gis avgjørelsesmyndighet.

Saken ble behandlet i politisk arbeidsgruppe 13.11.2017 som anbefalte at den nye fylkeskommunen styres etter hovedutvalgsmodellen.

 

NYTT FYLKESVÅPEN

Fellesnemnda slutter seg til forslaget til prosess for valg av nytt fylkesvåpen, slik det er beskrevet i saken.

Fellesnemnda vedtok følgende prosess videre:

- Forslag og konkurranse (desember 2017 – mars 2018). Fylkeskommunene inviterer til en begrenset anbudskonkurranse hvor et mindre antall byråer inviteres til å foreslå nytt fylkesvåpen som ivaretar heraldiske prinsipper og regler. Invitasjon sendes ut til skoler og andre interessenter, som en del av innspillene som juryen har til disposisjon. Forslag fra innbyggerne gjøres tilgjengelige for byråene som står fritt til selv å vurdere om de ønsker å basere sine forslag på disse eller om de ønsker å utforme egne forslag. Det tilbys et fast honorar til bidragsyterne i anbudskonkurransen. Dersom vinneren velges blant disse, honoreres denne med et noe høyere beløp.

- Utvelgelse (mars – mai 2018). Arbeidsgruppen oppnevner en jury som får i oppdrag å utpeke tre vinnerkandidater som legges frem for fellesnemnda 4. juni 2018.

- Beslutning 4. juni 2018. Fellesnemnda velger fylkesvåpen og sender forslaget til KMD for godkjenning.

Saken er forankret i politisk arbeidsgruppe, som har fått mandat til å utrede alternativer og foreslå løsninger for fellesnemnda bl.a. med hensyn til valg av nytt fylkesvåpen. Politisk arbeidsgruppe oppnevner en jury som får i oppdrag å utpeke tre vinnerkandidater som legges frem for fellesnemnda til beslutning 4. juni 2018.

 

VIDERE ARBEID MED SAMLOKALISERING AV FAGSKOLEN

Fellesnemnda støtter opplegget for videre arbeid med samlokalisering av fagskolen, slik dette er beskrevet i saken.

I det videre arbeidet bes funksjons- og romprogramkomiteen vurdere:

- tilbudsstrukturen for en framtidig fagskole på Agder.

- hvordan man kan tilrettelegge for deltidsstudenter på best mulig måte.

- i hvilken grad det er behov for desentralisert og/eller nettbasert undervisning fra fagskolen for å dekke behovene i hele regionen, samt behovene for studenter i andre deler av landet.

Vurderingene legges fram for fellesnemnda ved første anledning.

Bakgrunnen for vedtaket er at det etter fellesnemndas vedtak i sak 10/2017 mandag 6.11. ble gjennomført et møte mellom fagskolestyrene og representanter fra fellesnemnda. I møtet fremkom det at representantene fra fellesnemnda hadde ulik forståelse av den aktuelle avtaleteksten i utredningen «En ny region Agder?» om samlokalisering av fagskolen.

 

VIRKEMIDLER FOR ANSATTE

Saken tilbakesendes prosjektleder for ytterligere bearbeiding, hensyntatt innspillene i møtet.

I saken anbefalte prosjektleder at fellesnemnda ga tilslutning til forslag til virkemidler for ansatte.

 

FASTSETTING AV GODTGJØRINGSSATSER FOR FELLESNEMNDA OG UNDERUTVALG

Fellesnemnda vedtok forslaget til godtgjøringsreglement for fellesnemnda og underutvalg slik det fremgår av saken.

Saken ble behandlet av fellesnemnda 10. oktober hvor den ble sendt tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding.

Saken skal til endelig behandling i begge fylkestingene 12. desember.